ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1285/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 ศุภณิช / สุดารัตน์ 27-28 มิ.ย. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1284/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 วรพจน์ / รุ่งนภา 22 มิ.ย. 64 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน)
1283/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 23-24 มิ.ย. 64 จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ)
1282/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 สุพจน์ / ธัญวรรณ์ 21 มิ.ย. 64 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1281/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศศึกษาต่อภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 21 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล / ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ
1280/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ 21 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล / อาจารย์สุทธิดา สวนประดิษฐ์
1279/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 21 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล / อาจารย์สุชัญญา วงศ์เวสช์
1278/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง และวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 21 มิ.ย. 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
1276/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 2564 เพียงตะวัน พลอาจ
1275/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 2564 นิราภรณ์ ชัยวัง 18-20 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ)
1274/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 20 มิ.ย. 64 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1273/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 18 มิ.ย. 2564 ถนัด / ศิริเพ็ญ / ธราธร / ธนทรัพย์ / สามารถ / ไกรสร / คนึง / เกษตร / อุทัย / ภาณุพงศ์/เกรียงศักดิ์/นภัสวันต์
1272/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี 18 มิ.ย. 2564 กองการพัสดุ / ศิริเพ็ญ / อำนาจ / มารุต / จรูญ / กุลชาติ / สุมินทร์ตรา สุมินทร์ตรา
1269/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 17 มิ.ย. 2564 งานเลขานุการและการประชุม
1267/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ / พนิดา 19-20 มิ.ย. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1266/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2564 สิวลี รัตนปัญญา 22 มิ.ย. 64 ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมพิจารณาโครงการวิจัยในการประชุมครั้งที่ 1/2564)
1265/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2564 สามารถ / ฉัตรศิริ / ศศิกัญญ์ / อัจฉรา 19-20,26-27 มิ.ย. 64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน)
1264/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2564 สามารถ / สายหยุด / มุจลินท์ / กานต์ชัญญา / ฉัตรศิริ / จันจิราภรณ์ / ศศิกัญญ์ 18 มิ.ย. 64 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (รับตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชน)
1263/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2564 ขจร / ชัชวรรณ / ณัชพล / วัฒนา / สาวิตรี / พัตธรินท์ / ชลธิชา 18-19 มิ.ย. 64 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1258/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานและเตรียมการเป็นศูนย์สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ. 16 มิ.ย. 2564 อธิการบดี / กัลทิมา / เกษรา / ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / ภาคภูมิ / สยาม / คนึง / เสาร์คำ / รักษิณา / เกศริน

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 104 [105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>