ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1918/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1917/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 จักกริช ถ้ำแก้ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1916/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ชวลิต ขอดศิริ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1915/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 19 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10, 17 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง และโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1914/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 18-19 กค.65 ณ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1913/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี 18 ก.ค. 2565 กองการพัสดุ
1912/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า / สุทธิพงษ์ อำภา 19 กค.65 ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1899/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 16, 30 กค.65 ณ เทศบาลตำบลสุเทพ
1898/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
1897/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว 12 ก.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1896/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว 12 ก.ค. 2565 สุนิศา เฟรนเซิ้ล
1895/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 13-17ก.ค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1894/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 นันทิยา ตันตราสืบ 16-17 กค.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1893/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี / พรวีนัส บุญมากาศ 16-17 กค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1892/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 16-17 กค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1891/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติณัฐ จรดล / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร 16-17 กค.65 ณ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1890/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 16-17 กค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1889/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 มยุรี ชมภูงาม และคณะ 16-17, 23-24 ก.ค.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1888/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 วิทญา ตันอารีย์ 16, 23,30 กค. และ 6, 13, 27 สค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1887/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 15 กค.65 ณ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>