ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1281/2565 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และกำกับการสอบ การสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา 26 พ.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
1279/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 26 พ.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1278/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ค. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี 30-31 พ.ค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1277/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 26 พ.ค. 2565 วชิรจักร นือขุนทด 27 พ.ค.65 อบรมออนไลน์
1276/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 4-7 มิ.ย.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1275/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 30-31 พ.ค.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1274/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 26 พ.ค. 2565 สำนักงานมาตรฐานแและประกันคุณภาพการศึกษา
1273/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ค. 2565 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศฺ์ / รจนกร แบ่งทิศ 26-27 พ.ค.65 ณ จังหวัดสุโขทัย (วิทยากร)
1272/2565 ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2565 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
1271/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 25 พ.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1266/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / สัญชัย จตุรสิทธา / พรพิมล วงศ์สุข / ชาญ ยอดเละ / อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อำนาจ โกวรรณ / นราธิป ปากหวาน 4-5 มิ.ย. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1265/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 25 พ.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / วิภาวี ศรีคะ 25-26 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1264/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 25 พ.ค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1262/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2565 รุ่งโรจน์ ตาคำน้อย 26-27 พ.ค.65 ณ จังหวัดลำปาง
1261/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2565 อาชวิน ใจแก้ว 25, 31 พค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1260/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-26 พ.ค.65 ณ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1258/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24 พ.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1257/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 พ.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง / สิริญา ยุวงค์ / อันสุดารี กันทะสอน / เจริญ จันทร์บาล / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย / หทัยพร วังพฤกษ์ 25-26 พ.ค.65 รับเสด็จ ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1256/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 24 พ.ค. 2565 ประไพ ปรีชา / วิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์ 24, 26-27 พ.ค.65
1255/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 24 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] 65 [66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>