ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1397/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2565 นริศรา วิชิต / ธัญญา ทะพิงค์แก 7-8 มิ.ย.65 ณ อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1396/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2565 สายฝน แสนใจพรม / สำเนา หมื่นแจ่ม 7-8 มิ.ย.65
1395/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2565 เสรี ปานซาง 7, 9-10 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1390/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2565 ศิริกรณ์ กันขัติ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1389/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 7, 9-10 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1388/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2565 สมศักดิ์ บุญแจ้ง 11-12 มิ.ย.65 ณ บ้านซาง ม.4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1387/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2565 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / ศันทนี คุณชยางกูร 7-9 มิ.ย.65 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
1386/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มิ.ย. 2565 ศรัณย์ จีนะเจริญ นิเทศฝึกประสบการณืวิชาชีพครู
1384/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 อโนดาษ์ รัชเวทย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1383/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 สุกิจ ทองแบน 7-10 มิ.ย.65 ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1382/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 พิชญพรพรรณ ศรีมูลเรือง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1381/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 จักรินรัฐ นิยมค้า 7-17 มิ.ย.65 ณ จังหวัดลำปาง
1380/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 ภาณุพัฒน์ ชัยวร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1379/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 มิ.ย.65 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์
1374/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 7-9 มิ.ย.65 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
1373/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 อัญมณี ภักดีมวลชน 6-8 มิ.ย.65 ลงพื้นที่วิจัยโครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในมิติด้านการสื่อสารและมิติด้านมารยาทดิจิทัลของกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1372/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฎิบัติหน้าที่ราชการ 02 มิ.ย. 2565 กฤษณา สมบัติ
1371/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 02 มิ.ย. 2565 สมรวี อร่ามกุล
1370/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย 4-7 มิ.ย.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1369/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 อรทัย อินตา / ปริญญา สำราญบำรุง / จุฑามาศ หนุนชาติ / คะเณยะ อ่อนนาง / กิตตินันท์ หอมฟุ้ง / นัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม 4 มิ.ย.65 ณ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 60 [61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>