ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2583/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 09 ธ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2581/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ 09 ธ.ค. 2564 กองการพัสดุ
2580/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ธ.ค. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ 17 ธ.ค.64 ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง (อพ.สธ.)
2579/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ 10-12 ธ.ค. 64 บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท หางดง
2578/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 09 ธ.ค. 2564 จิตติคุณ นิยมสิริ 14-15 ธ.ค.64
2577/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 09 ธ.ค. 2564 ณัฐิยา ตันตรานนท์ อบรมสถิติเพื่อการวิจัยฯ อบรมออนไลน์
2576/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ธ.ค. 2564 ศรัญญู มูลน้ำ 13-16 ธ.ค.64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2570/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 ธ.ค. 2564 ขจร ตรีโสภณากร / ชัชวรรณ ต๊ะผัด / นักศึกษาจ้างงาน 10-12 ธ.ค.64 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2569/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ธ.ค. 2564 อุไร ไชยเสน 8 ธ.ค.64 U Nimman จังหวัดเชียงใหม่
2562/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ / นักศึกษา ลงพื้นที่ อพ.สธ. ธ.ค.64-ม.ค.65
2561/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 10-14 ม.ค.65 เตรียมรับเสด็จโรงเรียนตชด.
2560/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 มยุรี ชมภูงาม / นักศึกษา 7-10 ธ.ค.64 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กทม.
2559/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 วรพจน์ โพธาเจริญ / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ 7 ธ.ค.64 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2558/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย 30 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2557/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 24-28 ธ.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2556/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 19-21 ธ.ค.64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2555/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 10-15 ธ.ค.64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2554/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 10,12 ธ.ค. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
2553/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 8-10 ธ.ค.64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2552/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 วลัยพร สุพรรณ / จาตุรงค์ จั่นจีน / วิชิต วีนภัทรเมธี / ภัสราภรณ์ หมูแก้ว 10-12 ธ.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 60 [61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>