ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1153/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 2-4,16-18 มิ.ย. 64 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1152/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 17-18,21-22,28-29 มิ.ย. 64 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่)
1151/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 8-11 มิ.ย. 64 พื้นที่หมู่บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสงเพื่อแก้ปัญหาความแร้นแค้นยากจนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)
1150/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 4,6 มิ.ย. 64 พื้นที่บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการศึกษาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีต่อพันธุ์พืชในเขตห้วยโป่งสมติเทือกเขาถนนธงชัย)
1149/2564 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 02 มิ.ย. 2564 ประพันธ์ ธรรมไชย / ถนัด บุญชัย / คมศิลป์ ประสงค์สุข / วินัย ไชยวงค์ญาติ / พุทธชาติ ยมกิจ / ภูเบศ พวงแก้ว
1147/2564 แต่งตั้ง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 มิ.ย. 2564 สุวลักษณ์ อ้วนสอาด
1146/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 มิ.ย. 2564 เกษม กุณาศรี
1145/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบออนไลน์ 01 มิ.ย. 2564 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
1142/2564 แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (University System Integrator : USI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 31 พ.ค. 2564 สุโข เสมมหาศักดิ์ / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1141/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 พ.ค. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน / วิลาวัลย์ / บุญรักษ์ / ณัฐชา / อาษา / ศศิวิมล / วัชรินทร์ / เสฎฐพร
1140/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2564 ชยานนท์ / ณัฐิยา / ธิดารักษ์ / นิธิพัฒน์ / Mr. Ming-Yan 1 มิ.ย. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
1139/2564 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และกำกับการสอบ การสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา 31 พ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1138/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 31 พ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1137/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2564 รุ่งนภา ทากัน / ทัตพร คุณประดิษฐ์ / พงษ์พันธ์ ลีฬหเกรียงไกร / อติณัฐ จรดล 4-5,8-9,11-12 สบเมย แม่ลาน้อย เมือง แม่ฮ่องสอน (โครงการจัดทำฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ)
1136/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / พงษ์พันธ์ ลีฬหเกรียงไกร / อติณัฐ จรดล 2-3, 15-16, 17-18 สบเมย แม่ลาน้อย เมือง แม่ฮ่องสอน (โครงการลดการเกิดไฟป่าโดยกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น)
1134/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 30-31 พ.ค. 64 วิทยาลัยชุมชนแพร่ (วิทยากรพัฒนาหลักสูตร/ชุดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน)
1131/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 29 พ.ค. 2564 เกษรา ปัญญา 30 พ.ค. 64 (หลักสูตรวุฒิบัตรคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล)
1130/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 29 พ.ค. 2564 นิตยา พุทธิ 5 มิ.ย. 64 (อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพิ่มเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน)
1129/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 31 พ.ค. 64 บ้านเมืองกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนฯ)
1128/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 2564 มุจลินท์ แปงศิริ / ฉัตรศิริ วิภาวิน / ศศิกัญญ์ ผ่องชมพู 28 พ.ค. 64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ)

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] 212 [213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>