ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1656/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษาแม่ริม๑ และหอพักนักศึกษาแม่ริม๒ 24 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1654/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ 30 มิ.ย.65 ณ โรงแรมแอทพิงค์นคร
1653/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65 รอลงนาม
1652/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1651/2565 รุ่งทิวา คนการณ์ 24 มิ.ย. 2565 รุ่งทิวา คนการณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1650/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1649/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ดวงเดือน เทพนวล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1648/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / จักรกริช ถ้ำแก้ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1647/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / เอกพงษ์ ดวงดาย / ปรารถนา มินเสน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1646/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1645/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / ปวีณา ถ้ำแก้ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1644/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1643/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 เอกพงษ์ ดวงดาย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1641/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ธัญวรัตน์ วงเวียน / เสาวณีย์ กันธิมา 25-27 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1640/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 หทัยทิพย์ สินธุยา และคณะ 29-30 มิ.ย.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1639/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25-26 มิ.ย.65 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1638/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25-26 มิ.ย.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1637/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย 26-27 มิ.ย.65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
1636/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 วสินธ์ สมสายทอง 24-25 มิ.ย. 65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ฯ)
1632/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2565 ชาญ ยอดเละ / สมศักดิ์ บุญแจ้ง 26-29 มิ.ย.65 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 47 [48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>