ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2538/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน 03 ธ.ค. 2564 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2537/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 03 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2536/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / นงคราญ มหาวัง / ชลธิดา บุญยิ่ง / จิณฑ์พินันท์ ประสานบุญเกษม / ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 23-24 ธ.ค.64
2535/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 งามนิจ แสนนำพล ทุกวันอาทิตย์ 12 ธ.ค.64-20 ก.พ.65 จังหวัดเชียงใหม่
2534/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 03 ธ.ค. 2564 อันสุดารี กันทะสอน / ศรัญญู มูลน้ำ 25 ธ.ค.64 อบรมออนไลน์
2533/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 กาญจนา สุระ 8-10 ธ.ค.64 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2532/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 9-12 ธ.ค.64 อบรมแกนนำ กรุงเทพมหานคร
2531/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ นิเทศนักศึกษา
2530/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 สุชาดา เกียรติยุทธชาติ นิเทศนักศึกษา
2529/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 ดลยา แก้วคำแสน นิเทศนักศึกษา
2528/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง นิเทศนักศึกษา
2527/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ นิเทศนักศึกษา
2526/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ นิเทศนักศึกษา
2525/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา นิเทศนักศึกษา
2524/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 อนิสรา รัศมีเจริญ นิเทศนักศึกษา
2523/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ นิเทศนักศึกษา
2522/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 สุชัญญา วงค์เวสช์ นิเทศนักศึกษา
2521/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ นิเทศนักศึกษา
2520/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 สุชัญญา วงค์เวสช์ นิเทศนักศึกษา
2519/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา นิเทศนักศึกษา

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] 118 [119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>