ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
444/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ก.พ. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / ผู้อำนวยการ / ฯลฯ สำนักหอสมุด
443/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 2564 ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์ / สุทธิพงษ์ อำภา / ศศิภา มหาดิลก 25 ก.พ. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร)
442/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 2564 แวววรรณ ละอองศรี / วรัญญา ละอองศรี / พิชญา มณีรัตน์ 26-27 ก.พ. 64 แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชี)
441/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 23 ก.พ. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / ผู้อำนวยการ / พรพิมล วงศ์สุข / ผอ.กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
437/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 22 ก.พ. 2564 วรมรรณ นามวงศ์ กองบริหารงานบุคคล
436/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2564 กัลทิมา / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / พรพิมล / ผอ.กองบริหารงานบุคคล / วิภารินทร์ / วชิรจักร กองบริหารงานบุคคล
435/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2564 22 ก.พ. 2564 พรพิมล / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / ผอ.สำนักงานอธิการบดี / ผอ.กองบริหารงานบุคคล / วิภารินทร์ / วชิรจักร กองบริหารงานบุคคล
434/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคารื้อถอนบ้านพักบุคลากร จำนวน 5 หลัง 22 ก.พ. 2564 ถนัด / ศิริเพ็ญ / คนึง / เกษตร / อุทัย / ศศิพินทุ์ / ธมภร กองการพัสดุ
433/2564 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 22 ก.พ. 2564 ภูเบศ พวงแก้ว / ถนัด บุญชัย บัณฑิตวิทยาลัย
429/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 21 ก.พ. 2564 สุทธินันท์ ชื่นชม / วาสนา สันติธีรากุล 23-25 ก.พ. 64 ราชภัฏนครสวรรค์ (ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ)
428/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 เจษฎาพล / นภมินทร์ / มนัสพันธ์ / ไชยเชิด 6-7 มี.ค. 64 แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน)
427/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 เจษฎาพล / นภมินทร์ / มนัสพันธ์ / ไชยเชิด / คณิศร 26 ก.พ.-1 มี.ค. 64 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน)
426/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 กิรณา ยี่สุ่นแซม / นัทธ์หทัย ตันสุหัช 23 ก.พ.-26 มี.ค. 64 ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา ฮอด เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านการบัญชี)
425/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 23-26 ก.พ. 64 สระบุรี (วิทยากรเรื่องการมีจิตใจพร้อมให้บริการ)
424/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 ภัทธนาวรรณ ฉันท์รัตนโยธิน / เกวลิน / ธิดาพร / เนตรนภา / ฯลฯ 4 มี.ค. 64 สันทราย เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน)
423/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 ถนัด / วัชรพงษ์ / สุรศักดิ์ / ศิริเพ็ญ / บังอร / นครินทร์ / สุทธินันท์ / อำนาจ / ชูสิทธิ์ / ฯลฯ 23-26 มี.ค. 64 ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช (สังเกตการณ์ประชุมนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์)
422/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 ธัญนันท์ / สิขเรศ / ครองจิต / มัตติกา / ฯลฯ 3-4 มี.ค. 64 จอมทอง เชียงใหม่ (วิทยากรการเลือกสรรวัตถุดิบการปรุงอาหาร)
421/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี / ครองจิต วรรณวงศ์ / มิตติกา ฝั้นมงคล / ฯลฯ 8 มี.ค. 64 กรมปศุสัตว์ เมือง เชียงใหม่ (โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการฯ)
420/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 21, 23 ก.พ. 64 สันทราย เชียงใหม่ (โครงการแนวทางการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึก)
419/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2564 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 27 ก.พ., 1 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการเตรียมใยกัญชง)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208] 209 [210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>