ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
633/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 13 มี.ค. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง 14-15 มี.ค. 64 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ (ประชุมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)
631/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 2564 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี 12-14 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารทางการตลาด)
630/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 2564 วัชรพงษ์ / อำนาจ / ทิตา / กฤษณ์ / วัชระ 13 มี.ค. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูง)
629/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 12 มี.ค. 2564 วัชรพงษ์ / ปวีณา / สายหยุด / วรินญา / นิดา / มนัญชา / ลักษิกา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
628/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 2564 ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ / กิตติ เขียวทอง / วัสสพร / พิมมาดา / รัชนีกร / ฯลฯ 19-22 มี.ค. 64 เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ (แข่งขัน TO BE NUMBER ONE)
627/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 2564 วศิน ยิ้มแย้ม 31 มี.ค.-2 เม.ย. 64 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับชาติ)
626/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 2564 ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ / เวธนี / กรกฎา / ณัฐพงค์ / ฯลฯ 13 มี.ค. 64 พร้าว เชียงใหม่ (โครงการวิจัยหลักสูตรท้องถิ่น)
625/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 12 มี.ค. 2564 เกษม กุณาศรี / อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / สมศักดิ์ บุญแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
624/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 12 มี.ค. 2564 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 13-14 มี.ค. 64 อัลไพน์ กอล์ฟ เชียงใหม่ (กิจกรรมพัฒนาครูผ่าน PLC)
623/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 11 มี.ค. 2564 วิภาวี ศรีคะ กองบริหารงานบุคคล
622/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 11 มี.ค. 2564 พชรพร อากรสกุล / มัทนา อินใชย กองบริหารงานบุคคล
621/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 มี.ค. 2564 ชาญ ยอดเละ / วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 11-12 มี.ค. 64 เมือง เชียงใหม่ (กิจกรรม Certified Innovation Manager)
620/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 2564 ชวัลณัฏฐ์ วงศ์เจริญ 21-28 มี.ค. 64 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กรุงเทพฯ ชลบุรี (อบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน)
619/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 มี.ค. 2564 ชาญ / วิมลรัตน์ / สมศักดิ์ / นภารัตน์ / กนกวรรณ / อุทัยวรรณ / สุภาพร
618/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 2564 ทัศนีย์ บุญแรง 12 มี.ค. 64 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (วิพากษ์หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
617/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 2564 กู้เกียรติ ทิพย์จักร์ / จารุวรรณ พากเพียร 20-21 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน)
616/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 11 มี.ค. 2564 ศุภฤกษ์ / เจิมขวัญ / มัทนา / ปริวัตร / สุนีย์ / สรัญญา / สิรวิชญ์
615/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 2564 เสกสรร ท้าวทุมมา / ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี 15-16 มี.ค. 64 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา)
614/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 11 มี.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / ปนัดดา โตคำนุช / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 18-20 มี.ค. 64 เมือง เชียงราย (ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
613/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2564 ชาตรี / คนึง / สุรพล / คมสันต์ / กัลยากร / ธีรพงศ์ / วชิรจักร / วิวัฒน์ชัย / ธวัชชัย / ฯลฯ สโมสรบุคลากรฯ

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200] 201 [202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>