ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
15/2565 สทป. กั้ง จอง 05 ม.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
14/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ม.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 9-10, 16-17, 25-26, 31 ม.ค.65
13/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ม.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 5-6 ม.ค.65 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
8/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 5,6 มกราคม 65 ร่วมงานศพมารดาอาจารย์ประจักษ์ เข็มมุกด์ จังหวัดสุโขทัย
7/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 วทัญญู ศรีอุทัย นิเทศ
6/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี นิเทศ
5/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 8-9, 11, 13 ม.ค.65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 9, 11-13 ม.ค.65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 จุฑามาส สุขแยง / ลักษณา บุศย์น้ำเพชร นิเทศ
2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบเสริมแรงดันและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
2777/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ธ.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล วิทยากร ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2776/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 30 ธ.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย 30 ธ.ค.64
2775/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 30 ธ.ค. 2564 อนุวัติ ศรีแก้ว / จิตติคุณ นิยมสิริ 10-12 ม.ค.65
2774/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 30 ธ.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2773/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 30 ธ.ค. 2564 หทัยทิพย์ สินธุยา 30 ธ.ค.64-14 ม.ค.65 อบรมออนไลน์
2770/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคางานปรับปรุงถนนแอสฟัลคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1200 เมตร (สายทาง ศมร.20) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2564 กองการพัสดุ
2763/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 29 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย
2759/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 29 ธ.ค. 2564 นนทกฤต ผัดวัง
2758/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 2564 พรสวรรค์ จันทะวงศ์ / นิรุตร์ แก้วหล้า / ปรัชญา พรหมสุรินทร์ / อิศรากร พลวัลย์ / นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 14-18 ก.พ.65 ประกวดแข่งขันดนตรี ออนไลน์
2755/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 ธ.ค. 2564 ดวงเดือน เทพนวล

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109] 110 [111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>