ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
204/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย 30 มค.-1 กพ.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพท.)
201/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 2565 ชุติมันต์ สะสอง 29-30 มค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
197/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 28 ม.ค. 2565 กัลยา ใจรักษ์ 29 ม.ค. - 5 มี.ค. 65 (ทุกวันเสาร์) หลักสูตร DIGITAL MARKETING STRATEGY CERTIFICATION
195/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 2565 พจนา มณฑีรรัตน์ 31 ม.ค.65 หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
194/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 2565 งามนิจ แสนนำพล / จารุณี ศรีบุรี ลงพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
193/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 2565 วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ นิเทศ
192/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 31 ม.ค.65 หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
191/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) 28 ม.ค. 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / ทัณฑิกา ตาคำนวณ เพิ่มเติม
190/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 2565 พชรพร อากรสกุล 30 ม.ค.65 ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
189/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 29-30 ม.ค.65 ปฏิบัติภารกิจจังหวัดลำพูน และไชยปราการ หลักสูตรศพย.
188/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ม.ค. 2565 สัญญา สะสอง 29-30 ม.ค.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
184/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงาต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564 (เพิ่มเติม) 27 ม.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
183/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 27 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
182/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 29-30 ม.ค.65 ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนและไชยปราการ
176/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 2565 กมลวรรธ สุจริต 28-30 ม.ค.65 จังหวัดอุดรธานี
175/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 28 ม.ค.65 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
174/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ศรัณย์ จีนะเจริญ 26 ม.ค.65 นิเทศ
173/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 26 ม.ค.65 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากร
172/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / จันทรา แซ่ลิ่ว 27-30 ม.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
171/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล วิทยากร ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 48 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>