ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
610/2564 แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 มี.ค. 2564 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ กองบริหารงานบุคคล
609/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 10 มี.ค. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / ผู้อำนวยการ / เจนณรงค์ / นัทกัญจรีย์ สำนักงานอธิการบดี
607/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 12-14 มี.ค. 64 แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเเศรษฐกิจฯ)
606/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 มี.ค. 2564 สัญญา สะสอง / นิมิต วุฒิอินทร์ 17 มี.ค. 64 ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (วิทยากรพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย)
605/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 2564 นักสิทธิ์ / ธัญวรรณ์ / จินตภา / ธีรพงศ์ / สุริยา / เกื้อกูล / อักษรา / วิหาร / สามารถ / ฯลฯ 6-9 เม.ย. 64 เพชรบุรี (โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน)
604/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 2564 วัชรพงษ์ / นิราภรณ์ / ทิตา / ภัทธนาวรรณ์ / นงคราญ / ชลธิชา / ชาคริต / วีรวัฒน์ 14-16 มี.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ศึกษาดูงาน)
603/2564 แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้า-ออกพื้นที่เพาะปลูกกัญชา 10 มี.ค. 2564 ถนัด / ดนุวัติ / วัชรพงษ์ / กิตติศักดิ์ / เกษม / ทิตา / นิราภรณ์ / ภัทธนาวรรณ์ / พันธ์ลพ / นงคราญ / ชลธิชา / ชาคริต ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาฯ
602/2564 แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 10 มี.ค. 2564 ฐานุศักดิ์ อิศรี กองพัฒนานักศึกษา
601/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 09 มี.ค. 2564 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / วิภาวี ศรีคะ กองบริหารงานบุคคล
600/2564 แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09 มี.ค. 2564 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ / สมศักดิ์ บุญแจ้ง / นภารัตน์ จิวาลักษณ์ กองบริหารงานบุคคล
599/2564 แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 09 มี.ค. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / มัทนา อินใชย / ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล กองบริหารงานบุคคล
598/2564 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 09 มี.ค. 2564 เสกสรร ท้าวทุมมา / กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ กองการพัสดุ
597/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2564 อุไร / ศุภณิช / กัลยา / ภัทรานิษฐ์ / พัชรินทร์ / พรรณรัตน์ / กมลวรรธ / พชรพร / ปียารัตน์ / จุฑาลักษณ์ / กันตา / พลากร / ศุธนุช 10 มี.ค. 64 แม่แจ่ม เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม)
596/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 4 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2564 ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / กมลรัตน์ / ไกรสร / คนึง / สยาม / อุทัย / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
595/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 864 ผืน เพื่อใช้สำหรับอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2564 ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / กมลรัตน์ / ไกรสร / สยาม / คนึง / อุทัย / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
594/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2564 ลัดดา ประสพสมบัติ 17-19, 23-25, 29-31 มี.ค. 64 จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างยุวชน)
593/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2564 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 13 มี.ค.-11 เม.ย. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจฯ)
592/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ / ศศิธร / วัชรพงศ์ / วสินธ์ 10-13 มี.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (วิทยากรเกี่ยวกับฝุ่นและการปฏิบัติตัว)
590/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2564 ชัชชญา ชุติณัฐภูวดล / น้ำเพชร เตปินสาย 1-2 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
589/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2564 พิชชาพร โอภาศ 1-2 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201] 202 [203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>