ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2558/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย 30 ธ.ค.64-3 ม.ค.65 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2557/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 24-28 ธ.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2556/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 19-21 ธ.ค.64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2555/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 10-15 ธ.ค.64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2554/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 10,12 ธ.ค. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
2553/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 8-10 ธ.ค.64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2552/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 วลัยพร สุพรรณ / จาตุรงค์ จั่นจีน / วิชิต วีนภัทรเมธี / ภัสราภรณ์ หมูแก้ว 10-12 ธ.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2551/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / พนิดา สัตโยภาส 14 ธ.ค.64 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2550/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 16-18 ธ.ค.64 วิทยากรจังหวัดกำแพงเพชร
2549/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / พัทธพล ตั๋นแดง / อักษราภัค สงเคราะห์ราษฎร์ / จุฑารัฐ แก้วใจ 11-15 ธ.ค.64 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
2548/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / ศรัญญู มูลน้ำ 17-20 ธ.ค.64 จังหวัดภูเก็ต
2547/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 จิตรกร กรพรม นิเทศ
2546/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ธ.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล นิเทศ
2545/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ธ.ค. 2564 พจนา มณฑีรรัตน์ 5-8,10-13 ธันวาคม 2564 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2544/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ธ.ค. 2564 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 5-7,9-12 ธ.ค.64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2543/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ธ.ค. 2564 ชนินทร์ มหัทธนชัย 5-10,12 ธ.ค.64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
2542/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 03 ธ.ค. 2564 อนุวัติ ศรีแก้ว / กมลวัน สังสีแก้ว 4-13 ธ.ค.64 คณบดีเข้ารับการรักษาตัว ณ Hospitel
2541/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ดนตรี อว เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” 03 ธ.ค. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2540/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ธ.ค. 2564 ศศิกัญญ์ ผ่องชมพู 3-6 ธ.ค.64 กรุงเทพมหานคร
2539/2564 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์มหาวิทยาลัยิออกนอกพื้นที่ 03 ธ.ค. 2564 กองอาคารสถานที่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116] 117 [118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>