ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
359/2566 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) 27 ม.ค. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย
358/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 2566 ณฐ นารินทร์ 28-29 มค.66 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
357/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 2566 วุฒิชัย สืบสอน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/65
356/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 มนทกานต์ เมฆรา / และคณะ 26 ม.ค.66 ณ ชุมชนนวัตวิถีบ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
352/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 ใบชา วงศ์ตุ้ย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/65
351/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 ฆนธรส ไชยสุต / ศรัญญู มูลน้ำ 15-17 กพ.66 ณ Uniserv CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
350/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 31 มค.-3 กพ.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
349/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 30 มค.66 ติดตามงานวิทยานิพนธ์ภาคสนาม นศ.ป.เอก ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
348/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 27-31 มค.66 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
347/2566 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 26 ม.ค. 2566 กองการพัสดุ
346/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 มนัส สุวรรณ / ปิยวดี นิลสนธิ / สุนิศา เฟรนเชิ้ล 7 ก.พ.66 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
345/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 ภาวนา เพ็รชพราย / ประภารัตน์ ทองสั้น / โช ฮยอน จี 4-5 ก.พ.66 ณ จังหวัดน่าน
344/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 30 ม.ค.- 1,6,8,13 ก.พ.66 ณ พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
343/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 ชุติมันต์ สะสอง โรงเเรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
342/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 จีรภา ง่วนหอม / และคณะ 6 ก.พ.66 ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
341/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 26 ม.ค. 2566 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / อุไร ไชยเสน / เจิมขวัญ รัชชุศานติ 5 - 7 ก.พ 66 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
340/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 นิราภรณ์ ชัยวัง 19 ก.พ. 66 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จังหวัดลำปาง (วิทยากร)
339/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 2 มี.ค.66 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
338/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 วีรนุช ดรุณสนธยา 22 - 24 ก.พ. 66 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
337/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2566 กมลวรรธ สุจริต / และคณะ 4 ก.พ.66 ณ ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 7468 รายการ รวมทั้งหมด 374 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116] 117 [118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374] หน้าถัดไป>>