ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1845/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2564 อรทัย อินตา 6 ก.ย. 64 รร.บ้านหนองปลามัน แม่ริม เชียงใหม่ (วิทยากรแนวทางการพัฒนาสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1844/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2564 สุพจน์ บุญแรง 5-6 ก.ย. 64 ตาก แม่ฮ่องสอน (เก็บข้อมูลสำหรับนำมาวางแผนงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท)
1841/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สำหรับหอพักนักศึกษาแม่ริม4 หอพักนักศึกษาแม่ริม5 และหอพักนักศึกษาแม่ริม6 03 ก.ย. 2564 ถนัด / อำนาจ / มารุต / วิทูร / ธีระพงษ์ / ธนะโชค / ศศิพินทุ์ / สุมินทร์ตรา กองการพัสดุ
1840/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ก.ย. 2564 ไกรสร / ประไพ / รุ่งโรจน์ / ประเทือง / ศิริเพ็ญ / ภาคภูมิ / ปรัชญา / วีรวัฒน์ / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
1836/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 ก.ย. 2564 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 20-22 ก.ย. 64 (อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน)
1835/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 02 ก.ย. 2564 คณะครุศาสตร์
1834/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 02 ก.ย. 2564 คณะครุศาสตร์
1833/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในรูปแบบออนไลน์ 02 ก.ย. 2564 ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 6-7 ก.ย. 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากร)
1832/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 02 ก.ย. 2564 กันยารัตน์ รินศรี 9 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนพหุวิทยาการ)
1831/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2564 ธีรพันธุ์ แซ่โซ้ง 4, 11 ก.ย. 64 เวียงแหง เชียงใหม่ (นำวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีไปให้โรงเรียน)
1830/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2564 รุ่งนภา ทากัน / ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อ้อมหทัย ดีแท้ 11-12,18-19,25-26 ก.ย.,2-3 ต.ค. 64 อมก๋อย ฮอด เชียงดาว ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ แม่อาย ฝาง กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม เชียงใหม่ (โครงการผลของการปนเปื้อนไมโครพลาสติก)
1829/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2564 สุกัญญา สุทธาวาสน์ / ชยภัทร พุ่มจันทร์ / บัวซอน ใจแก้ว / วัชรพล ทิพยปัญญา 7 ก.ย. 64 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ (โครงการ Pre Talent Mobility)
1828/2564 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 02 ก.ย. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1827/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 02 ก.ย. 2564 ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ / คณินวรธันญ์ ไชยรบ 18 ก.ย. 64 (โครงการภาษาเสวนา ตะวันตกพบตะวันออก หัวข้อ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ)
1826/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 02 ก.ย. 2564 สงกรานต์ สมจันทร์ 9-10 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนพหุวิทยาการ)
1825/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 02 ก.ย. 2564 ทรงพล เลิศกอบกุล 9-10 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนพหุวิทยาการ)
1824/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 02 ก.ย. 2564 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 3 ก.ย. 64 (คณบดีลากิจ)
1822/2564 คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre 01 ก.ย. 2564
1821/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre 01 ก.ย. 2564 ไกรลาส จิตร์กุล
1806/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2564 ปภัส / จุฑารัตน์ / ธนะดี 4,11 ก.ย. 64 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จงหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>