ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
735/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 24 มี.ค. 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
734/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 2565 สุรสิงห์ แสงโสด / กัญชลี หมูฝั้น / ทักษิณ มูลพิงค์ / จีรณัทย์ พานิชกิจ / ณัฐรดา ปัญญา / จิรฐา สุระจินดา 31 มีค.65 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด
733/2565 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 2565 วิธวิทย์ คำใจ / รัชพล ลำภา 27 มีค.-1 เม.ย.65
732/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 24 มี.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
728/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 23 มี.ค. 2565 ประพันธ์ ธรรมไชย / ถนัด บุญชัย / วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ / ภูเบศ พวงแก้ว / คมศิลป์ ประสงค์สุข / ณัฏฐพร จักรวิเชียร
727/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 23-27 มีค.65 ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
726/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 23 มี.ค. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / มัทนา อินใชย 23-27 มีค.65
725/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 นงคราญ มหาวัง / ชลธิชา บุญยิ่ง 23 มีค.65 ณ อบจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
724/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 23 มี.ค. 2565 สุนิษา สุกิน 22 เม.ย.65 ออนไลน์
723/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 กมลทิพย์ / วิไลพร / วิภาวี 7-8 เม.ย.65 ณ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
722/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 ฉัตรชัย ทิศขันสา 27 มีค.-4 เมย.65 ณ จังหวัดศรีสะเกษ นครลำดวนเกมส์
721/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 วรวิทย์ ศุภวิมุติ / รัชพล สัมพุทธานนท์ 29-30 มีค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
720/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 28 มีค.65 ณ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
719/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 เจษฎาพล / นภมินทร์ / ไชยเชิด 26-27 มีค.65 ณ บ้านโปงสมิต อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
718/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 ภุสัสชิ / กมลวัน / พิชญา / สุทธิพงษ์ 24-25 มีค.65 ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
717/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2565 กานต์ชัญญา แก้วแดง 24-26 มีค.65 ณ อบต.เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
716/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น การแสดงพื้นบ้านฟ้อนเล็บ 23 มี.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
714/2565 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 23 มี.ค. 2565 Mr. Chun Bai กองบริหารงานบุคคล
708/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22 มี.ค. 2565 วรจิตต์ เศษรฐพรรค์ / กมลณัฏฐ์ พลวัน 22-24 มีค.65
706/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2565 กองการพัสดุ

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>