ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2720/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 ประภารัตน์ ทองสั้น นิเทศ
2719/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี / ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล 25-26 ธ.ค.64 วิทยากร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
2717/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 มานพ ชุ่มอุ่น 16-18 ม.ค.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2716/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 26-29 ธ.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
2715/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 24 ธ.ค. 2564 ธีรพงศ์ เตชาติ 26 ม.ค.65 อบรมออนไลน์
2714/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 28,30 ธ.ค.64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2713/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 25 ธ.ค.64 3,8 ม.ค.65 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2712/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 รุ่งทิวา คนการณ์ นิเทศ
2711/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 ศรัณย์ จีนะเจริญ นิเทศ
2710/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีสอบออนไลน์ 24 ธ.ค. 2564 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
2706/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 ภาวนา เพ็ชรพราย นิเทศ
2704/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 สมรวี อร่ามกุล นิเทศ
2703/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 กานต์ชัญญา แก้วแดง / สุพัตร์ หลังยาหน่าย / รัฐพรรณ สันติอโนทัย นิเทศ
2702/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 รพีพร เทียมจันทร์ นิเทศ
2701/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ นิเทศ
2700/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 9-10,23-24 ม.ค.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2699/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมมาพุทธานนท์ / ปิยวดี นิลสนธิ 17-19 ม.ค.65 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2698/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมมาพุทธานนท์ / ปิยวดี นิลสนธิ 27-29 ธ.ค.64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2697/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 วทัญญู ศรีอุทัย นิเทศ
2696/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 22 ธ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111] 112 [113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>