ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2282/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ส.ค. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 26 สิงหาคม 2565 และวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖5 ณ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2281/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ส.ค. 2565 พันธ์ลพ สินธุยา / ประพฤติ อำขำ / ชลธิชา บุญยิ่ง ร่วมจัดทำกิจกรรมยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2280/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ส.ค. 2565 นงคราญ มหาวัง / จิณฑ์พินันท์ ประสานบุญเกษม / ภิญญาพัชญ์ มหิงสา 22-31 สค.65 ร่วมจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
2279/2565 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ส.ค. 2565 ธฤต กิตติธัชสกุล และคณะ 20 สค.-4 กย.65 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2275/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 อุไร ไชยเสน 13-14 สค.65 ณ สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน
2274/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 13-23 สค. 65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2273/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 11 ส.ค. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี / ศิริกรณ์ กันขัติ์ อบรม Metaverse ออนไลน์
2272/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน / เสาวณีย์ กันธิมา / ธัญวรัตน์ วงเวียน / จำรัส อินปั๋นแก้ว 14-15 สค.65 ณ สพป. เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2271/2565 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 วัชรพล เดชะปราปต์ 11-12 สค.65 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2270/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประเภทแอนิเมชั่น และประเภทคลิปวิดีโอ ระดับสถานศึกษา 11 ส.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา รอลงนาม
2269/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 11 ส.ค. 2565 จุฑามาศ แก้วมา / ปิยะพร กองพัฒนานักศึกษา รอลงนาม
2268/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 11 ส.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 15-16 กย.65 อบรมออนไลน์
2267/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 11 ส.ค. 2565 ประภัสสร ขาวงาม / จารุณี อินต๊ะสอน 1 กย.65 อบรมออนไลน์
2266/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ส.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 16-17 สค.65 โรงแรมมารวย กรุงเทพมหานคร
2265/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 สายฝน แสนใจพรม / สำเนา หมื่นแจ่ม 20-21 สค.65 ณ สพป.เขต 5-6
2264/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 12-13 ส.ค.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2263/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงค์ 24 - 25 สค.65 ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
2262/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี / ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล 19-21 สค.65 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อำเภแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2261/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 ศิริกรณ์ กันขัติ์ และคณะ จัดกิจกรรมพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2260/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 ไพรสันต์ สุวรรณศรี ลงพื้นที่อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>