ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
684/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 17 มี.ค. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / ผู้อำนวยการ / ฯลฯ บัณฑิตวิทยาลัย
683/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2564 ภาคภูมิ ทะนุดี / อนุพงค์ บัวเงิน 23-26 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการ ม.วลัยลักษณ์)
682/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 31 มี.ค.-2 เม.ย. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
681/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 21-22 มี.ค. 64 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเเทพฯ (หารือการจัดทำแผน)
680/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 นิล พันธุ์คงชื่น 17-19, 23-25, 29-31 มี.ค. 64 จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างยุวชน)
679/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 ทัศนันท์ จันทร 18 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ประชุมวิชาการ)
678/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 19-21 มี.ค. 64 ปากช่อง นครราชสีมา (ทดสอบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ)
677/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2564 กฤษฎา บุญชม / ปริยาพร กองคำ 28-31 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการราชภัฏจันทรเกษม)
676/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 จารุวรรณ พากเพียร / กู้เกียรติ ทิพย์จักร์ 18-19 มี.ค. 64 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชียงใหม่ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนและสังเกตการณ์)
675/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 คะเณยะ อ่อนนาง / นฤมล คำปัญญา / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม / จินตนา / นันท์นภัส / รัตนาพร / ฯลฯ 20-21 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
674/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17 มี.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / สิริพร คืนมาเมือง 21-23 มี.ค. 64 ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการ)
670/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 16 มี.ค. 2564 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / คณบดี / ผอ.กองพัฒนานักศึกษา / คมสันต์ บังคมเนตร / อำพล เจริญสุข กองพัฒนานักศึกษา
669/2564 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 16 มี.ค. 2564 จารุวาจ ใจเวียง / ฉัตรมงคล จันทร์ตา กองพัฒนานักศึกษา
668/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ 24-27 มี.ค. 64 กรุงเทพฯ (ประชุมพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย)
667/2564 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 วรารัตน์ / จักรกฤษณ์ / อรวรรณ / วีระวัฒน์ / นงลักษณ์ / ธนังกร / สุรเชษฐ์ / ฯลฯ 19-22 มี.ค. 64 เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ (แข่งขัน TO BE NUMBER ONE)
666/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 งามนิจ แสนนำพล / สุนิศา เฟรนเซิ้ล / จารุณี ศรีบุรี 24-25 มี.ค.,2-6 เม.ย. 64 พร้าว เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
665/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 มี.ค. 2564 ชาญ ยอดเละ / นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 18-19 มี.ค. 64 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชียงใหม่ (กิจกรรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม)
664/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ / สายฝน แสนใจพรม / สำเนา หมื่นแจ่ม / ฯลฯ 20 มี.ค. 64 หางดง เชียงใหม่ (สัมมนาการบริหารสถานศึกษา)
663/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 16 มี.ค. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / หทัยทิพย์ สินธุยา / กมลณัฏฐ์ พลวัน 18-19 มี.ค. 64 ปทุมธานี (งาน APEC Workshop)
662/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 16 มี.ค. 2564 เกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ / เอกลักษณ์ ทองปัน กองบริหารงานบุคคล

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198] 199 [200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>