ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1625/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ 23 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1624/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ 23 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1620/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2565 ชมพูนุท เมฆเมืองทอง 24-25 มิ.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วิทยากร)
1619/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2565 พรรณรัตน์ บุญกว้าง 22-23 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1618/2565 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 มิ.ย. 2565 พรรษกร ชาตรีภิญโญ
1616/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22 มิ.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย / หทัยทิพย์ สินธุยา 23-24, 26-27 มิ.ย.65
1615/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 22 มิ.ย. 2565 สุทธินันท์ ชื่นชม / ปิยวดี นิลสนธิ / ศรัญยา ไชยวงค์ / นิตยา ทองนา / ภัทราภรณ์ แสงปัญญา / สุจิรา อัมรักเลิศ 22-23 มิ.ย.65 ณ โรงแรมแคนทารี เชียงใหม่
1614/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2565 ภัทรกมล รักสวน / บราลี สุทัศนีย์ / รณวีร์ พาผล 22, 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1613/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 27-28 มิ.ย.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1612/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / พงษ์พันธ์ ลีฬหเกรียงไกร / อติณัฐ จรดล 25-26 มิ.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
1611/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2565 ศุภณิช จันทร์สอง 27-28 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเชียงใหม่
1610/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 22 มิ.ย. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / เจิมขวัญ รัชชุศานติ 23-24 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1609/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 มิ.ย. 2565 ชาญ ยอดเละ / สมศักดิ์ บุญแจ้ง 26-29 มิ.ย.65 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
1608/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2565 งามนิจ แสนนำพล 23-24 มิ.ย.65 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
1607/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 22-24 มิ.ย.65 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
1606/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหา กำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1605/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1602/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1600/2565 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 มิ.ย. 2565 วรศิริ บุญซื่อ / จารุณี ศรีบุรี / กฤษณะ สุยะอ้าย
1599/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 21 มิ.ย. 2565 กองนโยบายและแผน

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 51 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>