ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
111/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 21-22,28-29ม.ค.65 ลงพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
110/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล นิเทศ
109/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล 19, 20 มค.65 ร่วมงานศพ ณ บ้านร่องขุ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
108/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างทำอุปกรณ์นักศึกษา จำนวน 8 รายการ 19 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
107/2565 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 19 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
105/2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
104/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
98/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ม.ค. 2565 สิวลี รัตนปัญญา / สามารถ ใจเตี้ย / ณัทธร สุขสีทอง / ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู 18 ม.ค.65 บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
96/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ม.ค. 2565 มยุรี ชมภูงาม นิเทศ
95/2565 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคารหอพักนักศึกษาแม่ริม 3-4 และอาคารหอพักนักศึกษา 5-6 18 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
92/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 2565 ครองจิต วรรณวงศ์ นิเทศ
90/2565 แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องแพทย์แผนไทย เพิ่มเติม 17 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
89/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 19,21 ม.ค. 65 จังหวัดพิษณุโลก
84/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 16-18 ม.ค.65 ราชการแม่ฮ่องสอน
83/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 2565 อันสุดารี กันทะสอน / ศรัญญู มูลน้ำ 17-21 ม.ค.65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 2565 วรจิตต์ เศษรฐพรรค์ / สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 16-18 ม.ค.65 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
81/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 2565 สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา 15 ม.ค.65 โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
80/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 15 ม.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ 15-16 ม.ค.65 อบต.บ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
76/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 14 ม.ค. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 51 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>