ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2306/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564 10 พ.ย. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2305/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 10 พ.ย. 2564 คณะวิทยาการจัดการ
2304/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 วิทญา ตันอารีย์ 16 พ.ย.64, 14 ธ.ค.64, 18 ม.ค.65, 15 ก.พ.65 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2303/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / เจิมขวัญ รัชชุศานติ 18-19 พ.ย.64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2302/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / ศิโรช แท่นรัตนกุล 17 พ.ย.64 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2301/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 10 พ.ย. 2564 คณินวรธันญ์ ไชยรบ 14 พ.ย.64 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM
2300/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 10 พ.ย. 2564 อัมพวา รินสินจ้อย / จันทนา พรมเสน 13 พ.ย.64 อบรมออนไลน์
2299/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 อุไร ไชยเสน / พรรณรัตน์ บุญกว้าง / ชยภัทร พุ่มจันทร์ 12-14 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร : 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2298/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 สิวลี รัตนปัญญา 12 พ.ย.64 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง และอบต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2297/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ย. 2564 มัทนา อินไชย / สุดารัตน์ แสงแก้ว / ศุภณิช จันทร์สอง / ศิโรช แท่นรัตนกุล 10-11,13-15 พ.ย.64 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2296/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์อาคารหอพักนศ.แม่ริม 3-4 และหอพักนศ.แม่ริม5-6 ด้วยวิธี e-bidding 10 พ.ย. 2564 กองการพัสดุ
2289/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 08 พ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2288/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ศศิธร ใสปา / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 9 พ.ย.64 หมู่บ้านโป่งสมิและหมู่้บานเครือข่าย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จีงหวัดเชียงใหม่
2287/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08 พ.ย. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2281/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 9-10 พ.ย.64 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2280/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 17 พ.ย.64 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2279/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 สิริพร คืนมาเมือง / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย / ดารารัตน์ ศิริลาภา / วราภรณ์ โยธาราษฎร์ / โสภณ พรมจิตต์ / ดิเรก อินจันทร์ / สมศักดิ์ พรมจักร์ 11 พ.ย.64 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2278/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 พสุ ปราโมกข์ชน / จุฑามาส หนุนชาติ / อังคณา ลังกาวงศ์ 13-14 พ.ย.64 ตำลลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2276/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 12-14 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2275/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / เจิมขวัญ รัชชุศานติ 10-11 พ.ย.64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] 70 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>