ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
417/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 2564 จักรินรัฐ นิยมค้า / วิชญา มาแก้ว / ฯลฯ 20 ก.พ. 64 ลำปาง (โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์)
416/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 ไกรลาส จิตร์กุล 19 ก.พ. 64 (กรรมการตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่)
415/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 20-21, 26-28 ก.พ. 64 แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอย)
414/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564 ชาญ / วิมลรัตน์ / กนกวรรณ / สุรศักดิ์ / วัชรี / ธัญนันท์ / อุทัย / ธนทรัพย์ / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
413/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 ทัตพร / รุ่งนภา / อติณัฐ / พงษ์พันธุ์ / นิรุจน์ / ฯลฯ 20-21 ก.พ. 64 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (อบรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด.)
412/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติและภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564 กองการพัสดุ
411/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 สายฝน แสนใจพรม 25-27 ก.พ. 64 อาชีวศึกษาเชียงราย (วิทยากรสำหรับครูอาชีวศึกษาระดับกลาง)
410/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช / กิรณา ยี่สุ่นแซม / เสกสรรค์ มณีธร / ฯลฯ 25-26 ก.พ. 64 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาโฮมสเตย์ต้นแบบ)
409/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / จันทรา แซ่ลิ่ว / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 26-28 ก.พ. 64 ปาย แม่ฮ่องสอน (สัมมนาการสร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา)
408/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ / วาสนา สันติธีรากุล / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 21 ก.พ. 64 แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
407/2564 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" 19 ก.พ. 2564 เฉลิมชัย / สลิลา / รชฏ / เกียรติชัย / รณวีร์ / ธนางกูร / ธนพร / นิตยา / ฉันทนา / ฯลฯ ศูนย์ภาษา
406/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ 19 ก.พ. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ)
405/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 2564 สมศักดิ์ บุญแจ้ง / สุชีวัน อินทุ่ง / รตานรี สุทธิพงษ์ 20 ก.พ. 64 สารภี ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (นิเทศ)
403/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2564 พรสวรรค์ จันทะวงศ์ 19 ก.พ. 64 ฝาง เชียงใหม่ (กรรมการตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ฯ)
402/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 2564 Bai Chun 19-22 ก.พ. 64 ราชภัฏเชียงราย (วิทยากรยกระดับศักยภาพด้านการแปล)
400/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17 ก.พ. 2564 จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ / ปนัดดา โตคำนุช / วรวิทย์ ผัดเป้า 21 ก.พ. 64 (กองบริหารงานบุคคล)
399/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 2564 ทัศนันท์ จันทร 17 ก.พ. 64 รร.เชียงใหม่คริสเตียน (วิทยากรเรื่องการสร้างภาพโดยโปรแกรม Paint)
397/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 2564 มนัส / ประสิทธิ์ / วรพล / ปัทมา / ใบชา / ปิยวดี 18-19 ก.พ. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
396/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 2564 วรางคณา เขาดี 17 ก.พ.-8 มี.ค. 64 เมือง ลำพูน สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ)
395/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 2564 ณัฐธิดา สุภาหาญ 18, 19, 22 ก.พ. 64 ดอยเต่า เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209] 210 [211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>