ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2220/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 ณัฐกร วิทิตานนท์ 11-12 พ.ย.64 จังหวัดกาญจนบุรี
2219/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 9-11 พ.ย.64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2218/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / สุรศักดิ์ สิงห์สา / ธนัช ยอดดำเนิน / วีระยุทธ สุภารส 6-7,13-14,20-21,27-28 พ.ย.64 อำเภอไชยปราการ อำเภอสะเมิง อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2217/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 3,5-6,10,12-13,17,19-20,24,26-27 พ.ย.64 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2216/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 2-4 พ.ย.64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2214/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ย. 2564 วรพจน์ โพธาเจริญ 1 พ.ย.64 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2213/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ย. 2564 สุพจน์ บุญแรง 1-2 พ.ย.64 จังหวัดเชียงราย
2212/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ย. 2564 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 23-27 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2207/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 พ.ย. 2564 สมศักดิ์ พรมจักร / สิริพร คืนมาเมือง / สายพิณ สังคีตศิลป์ / จารุวรรณ เพ็งศิริ 13 -14 ต.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์
2206/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ย. 2564 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3
2202/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ต.ค. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / กุสุมา สีดาเพ็ง 30-31 ต.ค.64 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2201/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 ต.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
2200/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 29 ต.ค. 2564 พชรพร อากรสกุล 25-26 พ.ย. อบรมออนไลน์ Digital HR Forum 2021
2198/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 29 ต.ค. 2564 กองการพัสดุ
2197/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 29 ต.ค. 2564 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2196/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ต.ค. 2564 29 ต.ค. เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม, 31 ต.ค.64 พิธีฌาปนกิจ ณ จังหวัดพิษณุโลก (บิดาอาจารย์วาทินี คุ้มแสง)
2195/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการวางแผน บริหาร และพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 ต.ค. 2564 งานเลขานุการ
2189/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 28 ต.ค. 2564 กองการพัสดุ
2188/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) 28 ต.ค. 2564 จุฑามาศ หนุนชาติ คณะครุศาสตร์
2187/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 30-31 ต.ค.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128] 129 [130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>