ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
72/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 13 ม.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ICDL 13 ม.ค. 2565 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
68/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 13 ม.ค.65 ณ ตำบลบ่อแก้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
67/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 2565 วรเชษฐ สมมะณี / ปิยะชาติ เวียงนาค นิเทศ
64/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 11 ม.ค. 2565 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย 11-12 ม.ค.65 รับเสด็จ
63/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 ม.ค. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี 11-12 ม.ค.65 รับเสด็จ
62/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ม.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / วิภาวี ศรีคะ 11-12 ม.ค.65 รับเสด็จ
59/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 12-14 ม.ค.65 สัมมนาเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
58/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 11 ม.ค. 2565 ราชันย์ จันทร์เที่ยง / อัญชลา ทามัน 15, 29 ม.ค.65 อบรมออนไลน์
57/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 วาริพิณ มงคลสมัย 15,22,29 ม.ค.65 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
56/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 นริศรา วิชิต / ธัญญา ทะพิงค์แก 15-16 ม.ค.65 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
55/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 14-15 ม.ค.65 ตำบลบ่อแก้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
54/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 คุณธรรม สันติธรรม 13-24 ม.ค.65 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดลำพูน
53/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 พรสวรรค์ จันทะวงศ์ / นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 13 ม.ค.65 กรรมการตัดสินการประกวดดนตรี
52/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 อาทิตยา ผิวขำ นิเทศ
51/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 ภัทรกมล รักสวน ลงพื้นที่ Fundamental Fund ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
46/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 10 ม.ค. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง 11-12 ม.ค. 64 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จฯ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
45/2565 แต่งตั้งอาจารย์คณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น,ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคปีการศึกษาที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 10 ม.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
44/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 10 ม.ค. 2565 อำนาจ โกวรรณ / เกษรา ปัญญา 12-14 ม.ค.65 สัมมนาเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
43/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 11-12 ม.ค.65 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] 52 [53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>