ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1598/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 มิ.ย. 2565 กองนโยบายและแผน
1597/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ 23-24 มิ.ย.65 ณ โรงพยาบาลประสาทและโรงพยาบาลสวนปรุง
1596/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 ดวงเดือน เทพนวล / วาสนา ประภาเลิศ / นีรนุช ไชยรังษี / พัชรนันท์ จันทร์พลอย / สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ / ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ / สุกิจ ทองแบน / จันทร์ทิมา สมจิต 21 มิ.ย.65 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1595/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 กาญจนา ทองบุญนาค 21-23 มิ.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1594/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 บุญรักษ์ กฤษวงษ์ 21 มิ.ย.65 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
1593/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1591/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1590/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 สุพจน์ บุญแรง 22 มิ.ย.65 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
1589/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 27 มิ.ย.65 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
1588/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 25-28 มิ.ย.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1581/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 2565 รพีพร เทียมจันทร์ / สุพัตร์ หลังยาหน่าย ฟ้าลานนา สปา เชียงใหม่
1579/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 2565 นัยนา ครุฑเมือง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1578/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 2565 วาสนา สันติธีรากุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1577/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 2565 สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1576/2565 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1574/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 20 มิ.ย. 2565 ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
1571/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 22-23 มิ.ย.65 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
1570/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย / วัชรพงษ์ วัฒนกูล / อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / สัญญา สะสอง / ศุภกฤษ์ ธาราพิทักษ์วงษศ์ / ชาญ ยอดเละ / จำรัส อินปั๋นแก้ว / เจษฎา คำโพธิ์ 23-24 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1569/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 2565 สุภาพร ฟองจันทร์ตา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1567/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 2565 ปภากร สุทธิภาศิลป์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] 52 [53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>