ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1475/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / ปวีณา ถ้ำแก้ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1474/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 คณะวิทยาการจัดการ โครงการบริการวิชาการ
1473/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 สุชัญญา วงศ์เวสช์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1472/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 14 มิ.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1471/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 14 มิ.ย. 2565 สำนักหอสมุด 14, 17 มิ.ย.65 บริการวิชาการ
1470/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1469/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1468/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 อนิสรา รัศมีเจริญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1464/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 ดลยา แก้วคำแสน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1463/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 จิตรกร กรพรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1462/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 เพ็ญศรี ประมุขกุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1461/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1460/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1459/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 ปรารถนา มินเสน / วิเชษฐ์ สิงห์โต นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1458/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 ณัฐพร จาดยางโทน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1457/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 นีรนุช ไชยรังษี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1456/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1455/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 รุ่งนภา ทากัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1454/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 สามารถ ใจเตี้ย ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1453/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 สายฝน แสนใจพรม 13-14 มิ.ย.65 ณ โรงเรียนบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] 54 [55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>