ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
875/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 เม.ย. 2564 ชไมมน / จันทรา 7-9 เม.ย. 64 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ)
873/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 เม.ย. 2564 แวววรรณ ละอองศรี / วรัญญา ละอองศรี 9-11 เม.ย. 64 กรุงเทพฯ (อบรมหลักสูตรโอกาสสู่การเป็น Influencer)
872/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 6,11 เม.ย. 64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากยางนา)
871/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 โกวิท / วีระยุทธ / และนักศึกษา 5-6,7-8 เม.ย. 64 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วยมกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น Day Camp)
870/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 05 เม.ย. 2564 กองพัฒนานักศึกษา
869/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ชยานนท์ / โชคชัย / ศศิธร 7-8,19-20 เม.ย. 64 อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักในด้านการลดการเผาขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศพร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM แบบแสดงผลออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
868/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 19-20 เม.ย. 64 บ้านดอยแสง ปางหมู แม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสง)
867/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 10-12 เม.ย. 64 บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการศึกาาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีต่อพันธุ์พืชในเขตห้วยโป่งสมิเทือกเขาถนนธงชัย)
865/2564 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ศศิธร ใสปา 12-14 พ.ค. 64 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (นำเสนอผลงานทางวิชาการฯ)
864/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ศรัณย์ จีนะเจริญ 19 เม.ย. 64 ห้อง 2402 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก)
863/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ประธาน คำจินะ / พรวนา รัตนชูโชค 1-5 พ.ค. 64 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
862/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ประธาน คำจินะ / จุฬาวลี มณีเลิศ 19-21 เม.ย. 64 และวันที่ 10-11 พ.ค. 64 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
861/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 05 เม.ย. 2564 กันยารัตน์ รินศรี 23 พ.ค. 64 (นำเสนอบทความวิชาการในโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing)
860/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 นิมิต วุฒิอินทร์ 12-15,17-18 เม.ย. 64 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธ์ในภาคเหนือตอนบน)
859/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 สุดารัตน์ / ศุภณิช 8-10 เม.ย. 64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
858/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ / พนิดา 8-10 เม.ย. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
857/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 7 เม.ย. 64 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
856/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 8 เม.ย. 64 พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
855/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 6-7 เม.ย. 64 พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
854/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 พิไล / สมบัติ / มัทนา / กันตา / พชรพร / และคณะ 5-6 เม.ย. 64 FLORA CREEK CHIANG MAI จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565)

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171] 172 [173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>