ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1548/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2565 บราลี สุทัศนีย์ 22, 29 มิ.ย.65 ณ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
1547/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2565 ภัทรกมล รักสวน 22-23, 29-30 มิ.ย.65 ณ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1546/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2565 ณัฐธิดา สุภาหาญ / รุ่งนภา ทากัน / พิษณุภาคิณ ไชยมงคล / ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติณัฐ จรดล 18-19 มิ.ย.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1545/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2565 พรรณรัตน์ บุญกว้าง 18 มิ.ย.65 ณ จังหวัดลำปาง
1544/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 2565 ศิโรช แท่นรัตนกุล 17-21 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเชียงใหม่
1520/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 16 มิ.ย. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ชไมมน ศรีสุรักษ์ / ปภัส ฉัตราลักษณ์ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 19-18 มิ.ย.65 คณบดีคณะครุศาสตร์ลากิจ
1519/2565 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ”โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21” (เพิ่มเติม) 16 มิ.ย. 2565 ศูนย์ภาษา
1517/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ / เปรมวดี กิรวาที / พจนา มณฑีรรัตน์ 16-17 มิ.ย.65 ณ โรงแรม Green Nimman
1515/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 2565 ชวัลณัฏฐ์ วงศ์เจริญ / กนกรดา ชิวส 21-24 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1514/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 16 มิ.ย. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
1513/2565 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระดับบัณฑิตศึกษา 15 มิ.ย. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
1512/2565 แต่งตั้งและเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 15 มิ.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
1511/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2565 15 มิ.ย. 2565 คณะวิทยาการจัดการ
1505/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 15 มิ.ย. 2565 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ประชุมวิชาการออนไลน์
1495/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 มิ.ย. 2565 สัญญา สะสอง / ชุติมันต์ สะสอง / นิชธิมา บุญเฉลียว / วินยาภรณ์ พราหมณโชติ / กิติยาภรณ์ อินธิปีก / จุฑาลักษณ์ สายแปง / นิมิต วุฒิอินทร์ 15-16 มิ.ย.65 ณ จังวหวัดแม่ฮ่องสอน
1494/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2565 ปวีณา โฆสิโต 15 มิ.ย.65 ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง
1493/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2565 วรางคณา เขาดี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1491/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 17 มิ.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1485/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / สิริพร คืนมาเมือง / นิโลบล วิมลสิทธิชัย / สมศักดิ์ พรมจักร / ภวัต ณ สิงห์ธร / วรวิทย์ ผัดเป้า / บุญรอด พวงลังกา 14 มิ.ย.65 ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1479/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 เสกสรร ท้าวทุมมา 15-16 มิ.ย.65 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>