ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
853/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 เม.ย. 2564 กัลทิมา / วัชรพงษ์ / คณบดี / ผู้อำนวยการ / พัชรินทร์ / ประกายดาว
849/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 เสริมศักดิ์ / เวชสวรรค์ 5-7 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเทศบาลตำบลป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นวิทยากรฯ)
848/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 มะลิวัลย์ พวงมณี 3-6,9-12 เม.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
847/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 รุ่งนภา / วัชรี / พงษ์พันธุ์ / ณัฐธิดา / อ้อมหทัย / พิษณุภาคิณ 7-8 เม.ย. 64 สำนักงานประสานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
846/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 สุโข / ชุติวลัญชน์ 6 เม.ย. 64 พื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนฐานความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
845/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 อภิสิทธิ์ / สุรศักดิ์ / ธนัช / ปิยะณัฐ / รัชพล / ภูริวัจน์ / วรพจน์ / รัชนี / กมลวรรธ / และคณะ 8-9 เม.ย. 64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นเครือข่ายบริการความรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข)
840/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 สุชานาฏ / สิริพร / ธรรศ / นิโลบล / ใบชา / จรรยพร / ทัดดาว 5 เม.ย. 64 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
839/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 อุรพล / วทัญญู / และนักศึกษา 3 เม.ย. 64 และวันที่ 1 พ.ค. 64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น)
838/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 จันทรา แซ่ลิ่ว 4-6 เม.ย. 64 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ)
837/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 สุรชัย / โชติกา / วาศริน / ศรายุทธ / มัณฑนา 4-6 เม.ย. 64 พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มและจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์)
836/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 02 เม.ย. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / วิภาวี ศรีคะ 8 เม.ย. 64 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร)
835/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 02 เม.ย. 2564 ศุภฤกษ์ / เจิมขวัญ / เพียงตะวัน 8-9 เม.ย. 64 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ)
834/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 วิชญา / จักรินรัฐ 3-5 เม.ย. 64 จังหวัดลำพูน (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลชุมชนชาติพันธ์เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ)
833/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 เฉลิมชัย ไชยชมภู / ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ 3-5 เม.ย. 64 บ้านอรุโณทัย บ้านแกน้อย และบ้านใหม่สามัคคี อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างแอพพลิเคชันในการจัดการปัญหาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงดาว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสัมคมในการเข้าถึงการบริการพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข)
832/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 ทัตพร / รุ่งนภา / พงษ์พันธุ์ / ณัฐธิดา / อติณัฐ 16-18 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ “การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดทำพิกัดต้นไม้ พืช สมุนไพร เห็ดรา สัตว์ และจุลินทรีย์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”
831/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 02 เม.ย. 2564 ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 23-25 เม.ย. 64 (อบรมออนไลน์หลักสูตร Appreciative Inquiry)
830/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 จิตติคุณ / เจนจิรา / สุทธามณี / ภัทรศรี / แวววรรณ / ภาสินีส์ / และคณะ 9 เม.ย. 64 Sanpatoung Experientail Education centre อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)
829/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ / คณินวรธันญ์ ไชยรบ 25-26 เม.ย. 64 ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (อบรมความรู้ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย เพื่อการสอนเขียน - อ่านภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ)
826/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2564 สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ / และนักศึกษา 1 เม.ย. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
825/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 เม.ย. 2564 กฤษฎา / ปภัส / ทรงเกียรติ / เสริมศักดิ์ / สุรศักดิ์ / พงษ์พันธุ์ / สรายุทธ / เบญจมาศ / กันตภณ / และคณะ

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172] 173 [174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>