ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1352/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ภวัต ณ สิงห์ทร 8 มิ.ย.65 ณ วัดบุปผาราม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1351/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 มิ.ย. 2565 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 21 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์
1350/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 มิ.ย. 2565 วรวลัญช์ ธิปาแก้ว 9-10 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์
1349/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดประชุม อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ 02 มิ.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1348/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 จตุพร เสถียรคง 5-7, 10-13, 16-19 มิ.ย.65 ณ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1346/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร / ทิตา สุนทรวิภาต / เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ / ธงไชย แสนปิง 1 มิ.ย.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1344/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 มิ.ย. 2565 ธีรพงษ์ เตชาติ อบรมออนไลน์
1343/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 จารุวรรณ พากเพียร 15-17 มิ.ย.65 ณ จังหวัดสงขลา
1342/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ 7-10 มิ.ย.65 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี
1341/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 กนิษฐา พวงศรี / พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ / ลัดดา ประสพสมบัติ / โอภาส ชมชื่น 18-19 มิ.ย.65 ณ ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังวหวัดเชียงใหม่
1340/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 24 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1339/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 5, 10-11, 17-18 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1338/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 3-4, 12, 19 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1337/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง 01 มิ.ย. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง 9-12 มิ.ย.65 ณ จังหวัดจันทบุรี
1335/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 01 มิ.ย. 2565 คนึง กาบกันทะ / สุรพล ใจมา 1-3 มิย.65 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
1334/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 7-10 มิ.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1333/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มิ.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 4-8 มิ.ย.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1332/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรออนไลน์ 31 พ.ค. 2565 อัญมณี ภักดีมวลชน 31 พ.ค.65 วิทยากรออนไลน์
1331/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 31 พ.ค. 2565 ดุษฎี รังษีชัชวาล ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65
1330/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 จตุพร เสถียรคง 1-2 มิ.ย.65 ณ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] 59 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>