ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2620/2564 เปลี่ยนแปลงกรรมการกำหนดราคาและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ สำหรับปรับปรุงถนนแอสฟัลคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1200 เมตร (สายทาง ศมร.20) 14 ธ.ค. 2564 กองการพัสดุ
2619/2564 เปลี่ยนแปลงกรรมการกำหนดราคาและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ สำหรับการก่อสร้างระบบเสริมแรงดันและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2564 กองการพัสดุ
2615/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17-18 ธ.ค.64 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2614/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 รัฐพรรณ สินติโนทัย 15-16 ธ.ค.64 วิทยากรแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2612/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 ชัชวรรณ ต๊ะผัด นิเทศ
2611/2564 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระดับบัณฑิตศึกษา 14 ธ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2610/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 29 ธ.ค.64 วิทยากรจังหวัดลำพูน
2609/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร 25-26 ธ.ค.64 8-9 ม.ค.65 ลงพื้นที่วิจัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2608/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 14 ธ.ค. 2564 เกศรินทร์ สิทธิวัฒน์ 20-21 ม.ค.65 อบรมออนไลน์
2607/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร 18-19 ธ.ค.64 31 ธ.ค.-3 ม.ค.65 ลงพื้นที่วิจัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2606/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 วิภาวี ศรีคะ / วิไลพร ไชยโย / กมลทิพย์ คำใจ 17-18 ธ.ค.64 วิทยากร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2605/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / ดารารัตน์ ศิริลาภา / จักรภานุ ไตรยสุทธิ์ / ภวัต ณ สิงห์ทร / ประไพ สุขดำรงวนา 18-19 ธ.ค.64 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2604/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / ชาญ ยอดเละ / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / สิรินทร์ ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / จันทรา แซ่ลิ่ว 15 ธ.ค.64 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2599/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 13 ธ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2596/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 2564 วราพร ขันพล นิเทศ
2595/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 2564 คะนอง ธรรมจันตา นิเทศ
2594/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 2564 อรทัย อินตา 13 ธ.ค.64 วิทยากรโรงเรียนแม่วินสามัคคี ตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่
2592/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย / ดารารัตน์ ศิริลาภา 13 ธ.ค.64 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2586/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 2564 สิริพร คืนมาเมือง / สมศักดิ์ พรมจักร / จารุวรรณ เพ็งศิริ 11-12 ธ.ค.64 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2584/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 ธ.ค. 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 13-15 ธ.ค.64 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] 59 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>