ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2335/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) 12 พ.ย. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล
2332/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ย. 2564 สุพจน์ บุญแรง 12 พ.ย.64 หมู่บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2331/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ย. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ 12, 19 พ.ย.64 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2330/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชิาชีพครู รหัส 63 ประจำภาคการศึกษาที่ี 2 ปีการศึกษา 2564 12 พ.ย. 2564 คณะครุศาสตร์
2329/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชิาชีพครู รหัส 63 ประจำภาคการศึกษาที่ี 2 ปีการศึกษา 2564 12 พ.ย. 2564 คณะครุศาสตร์
2328/2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างติดตั้งสายสัญญาณมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 143 ชุด 12 พ.ย. 2564 กองการพัสดุ
2324/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11 พ.ย. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / กองบริหารงานบุคคล
2323/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 สุโข เสมมหาศักดิ์ / ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ 20-24, 27-30 พ.ย. 1, 4-8 ธ.ค.64 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2322/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / พนิดา สัตโยภาส 27-28 พ.ย.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2321/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / พนิดา สัตโยภาส 20-21 พ.ย.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2320/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 พนิดา สัตโยภาส / เจิมขวัญ รัชชุศานติ / ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ 13, 16 พ.ย.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2319/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 13-14, 20-21, 27 พ.ย. 64 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2318/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / อ้อมหทัย ดีแท้ / ศรัณย์ จีนะเจริญ / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร / ณัฐธิดา สุภาหาญ / พิษณุภาคิณ ชัยมงคล / อติณัฐ จรดล 13-14 พ.ย.64 บ้านอูคอหลวง อำเภอขุนยวม บ้านห้วยไก่ป่า อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2317/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 นันทิยา ตันตราสืบ 12 พ.ย.64 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2316/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 พ.ย. 2564 กองการพัสดุ
2315/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 พจนา มณฑีรรัตน์ 13-16, 20-21 พ.ย.64 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2314/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / ทัดดาว คำจันทร์ / จรรยพร จิรกุลโชติ / ประไพ สุขดำรงวนา / นันทวัฒน์ แสนสะวะ 14-20 พ.ย.64 Hackathon กรุงเทพมหานคร
2313/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 2564 เกษม กุณาศรี / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / นงคราญ มหาวัง / ชาคริต โกษาสุวรรณ / ขจรศักดิ์ บุญชัย / สถาพร อินทรส 12 พ.ย.64 จังหวัดลำปาง
2312/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ(ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 พ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา
2311/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP 10 พ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>