ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2665/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ และคณะ 10 กย.65 ณ ชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2664/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 09 ก.ย. 2565 พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ 15 – 16 กันยายน 2565 ประชุมวิชาการออนไลน์
2663/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 09 ก.ย. 2565 กันยารัตน์ รินศรี 15 – 16 กันยายน 2565 ประชุมวิชาการออนไลน์
2662/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 09 ก.ย. 2565 ใบชา วงศ์ตุ้ย 15 – 16 กันยายน 2565 ประชุมวิชาการออนไลน์
2661/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 09 ก.ย. 2565 ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ 15 – 16 กันยายน 2565 ประชุมวิชาการออนไลน์
2660/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 09 ก.ย. 2565 ปิยวดี นิลสนธิ 15 – 16 กันยายน 2565 ประชุมวิชาการออนไลน์
2659/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 09 ก.ย. 2565 กมลณัฏฐ์ พลวัน / ขจร ตรีโสภณากร 27 - 29 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2658/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 ภัทรกมล รักสวน 12 – 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
2657/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 อุบล มาตัน 12 - 14 กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองจังหวัดน่าน
2656/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 ชวิศ จิตรวิจารณ์ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
2655/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 09 ก.ย. 2565 อนุวัติ ศรีแก้ว และคณะ 15-16 กย.65 ณ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
2653/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 ชาญวิทย์ คำเจริญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2650/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 ชยภัทร พุ่มจันทร์ 8 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2649/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ CMRU Education Expo 2023 08 ก.ย. 2565 สำนักงานมาตรฐานแและประกันคุณภาพการศึกษา
2648/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 27-29 กย.65 ณ จังหวัดลำพูน
2647/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 เพียงตะวัน พลอาจ 23-25 กย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2646/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด 17-18 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2645/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 9-11 กย.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2644/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 9-11 กย.65 ณ อำเภอแม่ริมและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2643/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 รุ่งทิวา คนการณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>