ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
792/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 2-4 เม.ย. 64 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด)
791/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 ประธาน คำจินะ / และนักศึกษา 8-11 เม.ย. 64 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเพื่อ การตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกจากเตาอินทขิล ชุมชนหมู่บ้านอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่)
790/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ 25-27 เม.ย. 64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (อบรมความรู้ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทยเพื่อการสอนเขียน-อ่านภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ)
789/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 30 มี.ค. 2564 ประจักษ์ / ศันทนี / สิริพร / ธนัญภรณ์ / สุนทร / สุรชาติ / อุรพล / อมาคิณป์ / ทิวาพร / ฯลฯ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
787/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 30 มี.ค. 2564 นิโลบล วิมลสิทธิชัย
786/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 30-31 มี.ค. 64 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก)
785/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนบ้านกองแหะ ประจำปี 2564 29 มี.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
784/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 29 มี.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
783/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2564 สุวลักษณ์ อ้วนสอาด 29-31 มี.ค. 64 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับที่ปรึกษาโครงการวิจัย)
782/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2564 ชูสิทธิ์ / ทัณฑิตา 29-30 มี.ค. 64 พื้นที่ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
781/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2564 ธวัชชัย / จิรวรรณ 27-28 เม.ย. 64 เทศบาลตำบลไชยสถาน และพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบองค์รวมแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
780/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2564 สุชานาฏ / สิริพร / ธรรศ / ดารารัตน์ / วราภรณ์ / โสภณ / และคณะ 29-30 มี.ค. 64 The Grand Morocc Hotel อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
779/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2564 สามารถ / สายหยุด / รพีพร / มุจลินท์ / กานต์ชัญญา / ฉัตรศิริ / จันจิราภรณ์ / ศศิกัญญ์ 29 มี.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชน)
778/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2564 มะลิวัลย์ พวงมณี / ธนชิด บัวกาบ / รัชพล ลำภา / อภิรักษ์ กล้าณรงค์ศิลป์ 29-31 มี.ค. 64 หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 35 มาหวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริการจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน)
776/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ) 29 มี.ค. 2564
775/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2564 กาญจนา สุระ 30-31 มี.ค. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์โอทอป)
774/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม เพิ่มเติม 29 มี.ค. 2564 มารุต เปี่ยมเกตุ
773/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 29 มี.ค. 2564 กัลทิมา / อัตถ์ 10-18 เม.ย. 64 (คณบดีลาพักร้อน)
771/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 ธวัชชัย / จิรวรรณ 28 มีนาคม 64 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแนวทางการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรของเล่นพื้นบ้านล้านนา)
770/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 นิราภรณ์ / อัตถ์ 26-28 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ดูงานด้านการปลูกกัญชาด้วยระบบอัจฉริยะ)

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174] 175 [176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>