ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2194/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 ส.ค. 2565 สมศักดิ์ พรมจักร / รุทธ ประวัง / และคณะ 6 สค.65 ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2193/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ส.ค. 2565 ธนะดี สุริยะจันทร์หอม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2192/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ส.ค. 2565 ดวงใจ เนตรตระสูตร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2191/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ส.ค. 2565 เพ็ญศรี ประมุขกุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2184/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2183/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05 ส.ค. 2565 สัญญา สะสอง และคณะ / ณัฐพร จาดยางโทน 5-6 สค.65 ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2182/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการการสอบพนักงานเพื่อเลื่อนระดับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพิ่มเติม 05 ส.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2181/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 2565 เกษรา ปัญญา และคณะ / สถาพร อินทรส 14-16 สค.65 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
2179/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 6-8 สค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2177/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 05 ส.ค. 2565 ปมณฑ์ ภูมาศ 11 สค.65 การอบรมออนไลน์
2176/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 2565 ปิยะชาติ เวียงนาค / ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / ปรารถนา มินเสน 9 สค.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2175/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 2565 วาทินี คุ้มแสง และคณะ / ปริญญา สุขทอง 8 สค.65 ณ วัดอุโมงค์
2174/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 2565 จารุวรรณ เพ็งศิริ ลงพื้นที่โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าเขียนเทียน
2173/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ส.ค. 2565 อรทัย อินตา / วชิรา เครือคำอ้าย / ชวลิต ขอดศิริ 7-9 สค.65 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
2170/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 04 ส.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
2169/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ส.ค. 2565 ชมพูนุท เมฆเมืองทอง 24-26 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2168/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ส.ค. 2565 รัชพล สัมพุทธานนท์ 8-11 สค.65 นำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดตรัง
2167/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 04 ส.ค. 2565 อุไร ไชยเสน และคณะ 6-7 สค.65 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2166/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ส.ค. 2565 ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล / พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี / เสรี ปานซาง / ชนินทร์ มหัทธนชัย 6-7 สค.65 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
2165/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 04 ส.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 17-18 สค.65 อบรมออนไลน์

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>