ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2743/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 รัชพล สัมพุทธานนท์ 31 ธ.ค.64-4 ม.ค.65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2742/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 จตุพร เสถียรคง ลงพื้นที่ อพ.สธ. ตำบลสะลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2741/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 กันยารัตน์ รินศรี นิเทศ
2740/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 จักรินรัฐ นิยมค้า นิเทศ
2739/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / สุพจน์ บุญแรง / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล / โสมนัส พันธุ์พืช 27-28 ธ.ค.64
2738/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครู(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 27 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2737/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครู(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2733/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 แสงพยอม พรมมิเทศ / จรรยา มาแก้ว 5-6 ก.พ.65 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000
2732/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / จันทรา แซ่ลิ่ว / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 28-30 ธ.ค.64 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2731/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2727/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 2564 ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล นิเทศ
2726/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 2564 ภูริวัจฐ์ ชีคำ / มัตติกา ฝั้นมงคล 25-26 ธ.ค.64 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2722/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 อรทัย อินตา / จุฑามาส หนุนชาติ / อังคณา ลังกาวงศ์ 24 ธ.ค.64 วิทยากร โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
2721/2564 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 24 ธ.ค. 2564 ปิยวดี นิลสนธิ 24-27 ธ.ค.64
2720/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 ประภารัตน์ ทองสั้น นิเทศ
2719/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี / ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล 25-26 ธ.ค.64 วิทยากร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
2717/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 มานพ ชุ่มอุ่น 16-18 ม.ค.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2716/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 26-29 ธ.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
2715/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 24 ธ.ค. 2564 ธีรพงศ์ เตชาติ 26 ม.ค.65 อบรมออนไลน์
2714/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 28,30 ธ.ค.64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] 55 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>