ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1452/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1451/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 ภัทราพร พรหมคำตัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1450/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 กาญจนา ขัติทะจักร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1449/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 วรเชษฐ สมมะณี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1448/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 วัชรงค์ วงศนุรักษ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1447/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 พงษ์ฐิติ พัสอ๋อง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1446/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 เอกพงษ์ ดวงดาย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1445/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1444/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 13 มิ.ย. 2565 อนุวัติ ศรีแก้ว / ภัทรศรี อินทร์ขาว / ธัญลักษณ์ คำพรหม / ตุลยนุสรญ์ สุภาษา / แวววรรณ ละอองศรี / จิตติคุณ นิยมศิริ 16-17 มิ.ย.65 ณ โรงแรม Green Nimman
1443/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 ฉัตรชัย เครืออินทร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1438/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 2565 รสลิน เพตะกร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1435/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 2565 จารุวรรณ พากเพียร / กู้เกียรติ ทิพย์จักร์ / นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 11-12, 14 มิ.ย.65
1434/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 2565 ชยภัทร พุ่มจันทร์ 10-12 มิ.ย.65 ณ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ (วิทยากร)
1433/2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 64 ประจำภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 มิ.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
1432/2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 65 ประจำภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 มิ.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
1430/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 ปิยะชาติ เวียงนาค / ชนินาถ จันทร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1429/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 09 มิ.ย. 2565 สุกัญญา แก้ววรรณ / พัชริดา เขียวขุนเนิน / วัชราวรรณ กันทา 9 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์
1428/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 อติณัฐ จรดล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1427/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1426/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 เสริมศักดิ์ อาษา 9-12 มิ.ย.65 ณ เขาใหญ่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] 55 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>