ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2150/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 25 ต.ค. 2564 สาคร เมืองแก้ว / อรสา วงค์สว่าง 4 พ.ย.64 ผ่านระะบบ zoom
2149/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 25 ต.ค. 2564 ยงยุทธ แสนใจพรม / อาภาวรรณ ยะปะนัน 2 พ.ย.64 ผ่านระะบบ zoom
2148/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 ประธาน คำจินะ / พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 20-21 พ.ย.64 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2147/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 ประธาน คำจินะ / พรวนา รัตนชูโชค 6-7, 13-14 พ.ย.64 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2146/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 ประธาน คำจินะ / จุฬาวลี มณีเลิศ 2, 9, 16 พ.ย.64 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2145/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 มะลิวัลย์ พวงมณี 21-25, 29-31 ต.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2144/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 22-24 ต.ค.64 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2141/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 วิภาวี ศรีคะ 23-24 ต.ค.64 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
2140/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 รัฐพรรณ สินติโนทัย 23-24 ต.ค.64 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วิทยากร)
2139/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ / ศศิธร ใสปา / ธิดารักษ์ ปู่ย่า / นิธิพัฒน์ ตลึงจิตร 26 ต.ค.64 โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2138/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 วินยาภรณ์ พราหมณโชติ 22-24, 30-31 ต.ค. 64 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2137/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 22-23 ต.ค.64 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2136/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 21-26 ต.ค.64 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2135/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 28 ต.ค.- 1 พ.ย.64 ราชการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2131/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 2564 รุ่งโรจน์ ตาคำน้อย 27-29 ต.ค.64 จังหวัดลำปาง
2130/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม 20 ต.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / สิริพร คืนมาเมือง / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย / สมศักดิ์ พรมจักร / จารุวรรณ เพ็งศิริ / จรรยพร จิรกุลโชติ / ทัดดาว คำจันทร์ / ประไพ สุขดำรงวนา / นันทวัฒน์ แสนสะวะ/เขษม เพียรกิจ 20-21 ต.ค.64 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2129/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 2564 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด / วีระยุทธ สุภารส / สุทัศน์ เขียวนิล 20-21 ต.ค.64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2128/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสันบสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 ต.ค. 2564 สำนักมาตรฐาน
2123/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ต.ค. 2564 คนึง กาบกันทะ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 23-25 ต.ค.64 ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2121/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เวียงบัวให้เต็มศักยภาพ 19 ต.ค. 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146] 147 [148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>