ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
565/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 กุสิสรา มรุปัณฑ์ธร 29-30 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ (ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัย)
564/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 ดวงใจ เนตรตระสูตร / ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 24-26 มี.ค. 64 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา)
563/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 กฤษฎา บุญชม / วิระภรณ์ ไหมทอง 28-31 มี.ค. 64 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา)
562/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 กานต์ชัญญา แก้วแดง 11 มี.ค. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ)
561/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2564 ชวิศ จิตรวิจารณ์ 9 มี.ค. 64 สภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ (สัมมนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป)
560/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 มี.ค. 2564 ขจร ตรีโสภณากร / และนักศึกษา 6 มีนาคม - 3 เม.ย. 64 สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (แข่งขันฟุตบอลประชาชนถ้วย ก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564)
559/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มี.ค. 2564 สุรศักดิ์ สิงห์สา / ธนัช ยอดดำเนิน / แสงจันทร์ เกษากิจ / อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ 6-7, 13-14 มี.ค. 64 ดอยเต่า ฮอด เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเเศรษฐกิจฯ)
558/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มี.ค. 2564 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / วีระยุทธ สุภารส / ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด / ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง 6-7, 13-14 มี.ค. 64 ไชยปราการ สะเมิง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
557/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มี.ค. 2564 ถนัด บุญชัย 15-18 มี.ค., 4-6 เม.ย. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (บริหารงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
556/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มี.ค. 2564 ถนัด บุญชัย 12-14, 19-20 มี.ค. 64 สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน)
555/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 ฉัตรชัย / วิไลพร / เพ็ญศรี / จิราภรณ์ / จิตรกร / ชเนษฎ์ / ชาญวิทย์ / ณัฏฐนันท์ / กมลพรรณ / ฯลฯ 5-6 มี.ค. 64 เวียงป่าเป้า เชียงราย (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)
554/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 ภาณุพัฒน์ ชัยวร / อโนดาษ์ รัชเวทย์ / วรางคณา เขาดี / กอบกาญจน์ / คฑามาศ / อรุณ / ฯลฯ 5-6 มี.ค. 64 เวียงป่าเป้า เชียงราย (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)
553/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / นนธวัช วุฒิเฟย / รักษิณี ทิพย์รัตนโชติ 55-6 มี.ค. 64 สารภี เชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
552/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 กัลทิมา พิชัย / กนกวรรณ พวงลังกา 5-6 มี.ค. 64 (ร่วมงานศพ ผศ.แสงจันทร์ เอี่ยมธรรมชาติ)
551/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 8-10 มี.ค. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร)
550/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยงบเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป 05 มี.ค. 2564 สุรศักดิ์ / วรจิตต์ / กรวีร์ / สมศักดิ์ / กิตตินันท์ / วชิรนนท์ / สุดารัตน์ / กันยารัตน์ / ชัยรัตน์ / ฯลฯ กองบริหารงานบุคคล
549/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 05 มี.ค. 2564 อำนาจ โกวรรณ / ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 8-10 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน)
548/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 ภาณุพงษ์ / อนุสรา / ภุสัสชิ / ชายภัทรสุรวงศ์ / สุทธิพงษ์ / ศศิภา / รุ่งโรจน์ / วีรวัฒน์ / ฯลฯ 12 มี.ค. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)
546/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 กฤษฎา / ปริยาพร / กนกวรรณ / รำพึง / ธันย์ชยา / ศุภกัญญา / กรรณรัชต์ / ดวงกมล / วรารัตน์ / ฯลฯ 13-14 มี.ค. 64 อัลไพน์ กอล์ฟ เชียงใหม่ (กิจกรรมพัฒนาครูผ่าน PLC)
545/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 มี.ค. 2564 รัชฎาพร พันธุ์ทวี / ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี 1-2 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203] 204 [205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>