ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
948/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน 21 เม.ย. 2564 อนุสรณ์ คำภีร์ / เกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ
945/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 เม.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 20-21 เม.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสงเพื่อแก้ปัญหาความแร้นแค้นยากจนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)
944/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2564 ศิริเพ็ญ / อำนาจ / สุนี / ประไพ / กมลรัตน์ / คนึง / สุธีย์ / อรวรารัศมิ์ / ภาคภูมิ / สยาม / วรินญา / วัสสพล
943/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 เม.ย. 2564 เจนจิรา อาษากิจ 24-25 เม.ย. 64 และวันที่ 1-2 พ.ค. 64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนของหมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)
941/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี 20 เม.ย. 2564 เกษรา / เสาร์คำ / มารุต / วินัย / ศศิพินทุ์
939/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2564 จันทรา แซ่ลิ่ว 20-22 เม.ย. 64 เทศบาลตำบลบวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
938/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 19 เม.ย. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
937/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2564 ชไมมน / สิรินทร์นิชา / รัตนวัชร์ 19-21 เม.ย. 64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านปุงยาม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ (บ้านน้ำบ่อสะเป๋) และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ บ้านหลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม 3Rs1C สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
936/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2564 อภิสิทธิ์ / สุรศักดิ์ / ธนัช / วีระยุทธ / ปิยะณัฐ / อัณณ์ชญากร 19-20,24-25,26-27,28-29 เม.ย. 64 พื้นที่อำเภอไชยปราการ สะเมิง ดอยเต่า ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
934/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ 16 เม.ย. 2564 ปริญญา สำราญบำรุง / สายฝน แสนใจพรม / คะเณยะ อ่อนนาง
933/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 เม.ย. 2564 สำเนา หมื่นแจ่ม / ปริยาพร กองคำ
932/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 เม.ย. 2564 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 24 เม.ย.-16 พ.ค. 64 เมือง แม่ฮ่องสอน (โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปฯ)
931/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 เม.ย. 2564 อาชวิน ใจแก้ว 23, 30 เม.ย. 64 ป่าบง สารภี เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
927/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน และหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 11 เม.ย. 2564 ศุภฤกษ์ / ธเนศ / วิชัย / ศุภณิช / วีระยุทธ / สุนีย์ / สรัญญา / เบญจมาศ คณะวิทยาการจัดการ
926/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 เม.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / กุสุมา สีดาเพ็ง 23-25 เม.ย. 64 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
925/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 เม.ย. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 19-22, 26-29 เม.ย. 64 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
924/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 10 เม.ย. 2564 อรทัย / ฐิติมา / ปุรเชษฐ์ / สุจฑินันท์ / วลัยพร / นันทน์นภัส / ทิพย์เกสร / วชิรา / ทัศนีย์ / ฯลฯ คณะครุศาสตร์
920/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 2564 จตุพร เสถียรคง 3-19 มิ.ย. 64 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมบริการวิชาการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
919/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 2564 มัทนา อินใชย / สุดารัตน์ แสงแก้ว 20, 23-25 เม.ย. 64 วังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
918/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 2564 กิติยาภรณ์ อินธิปีก 20-22 เม.ย. 64 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218] 219 [220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>