ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
646/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2565 กฤษฎา บุญชม / เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ ตาคำน้อย / วสินธ์ สมสายทอง 22-26 มีค.65 ราชการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี
645/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 อุไร ไชยเสน 21-22,24 มีค.65 พื้นที่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ รอลงนาม
644/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 21-25 มีค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.64)
643/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 21-25 มีค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
642/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2565 เสรี ปานซาง 21-25 มีค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.64)
639/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 2565 ภีมภณ มณีธร ลงพื้นที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
638/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 16-18 มีค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
637/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ / อานนท์ ผัดแปง 18 มีค.65 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
636/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 มี.ค. 2565 ชาญ ยอดเละ / สมศักดิ์ บุญแจ้ง 16-20 มีค.65 คณบดีลาพักผ่อน
635/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 15 มี.ค. 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
634/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ (เพิ่มเติม) 15 มี.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
633/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ปี 2565 15 มี.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
631/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 14 มี.ค. 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
629/2565 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 14 มี.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
628/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงาต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 (เพิ่มเติม) 14 มี.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
627/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 14 มี.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
626/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย
625/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 15-18, 29-31มีค. 65 1, 4-5 เม.ย.65 ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังวหัดเชียงใหม่
623/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 14 มี.ค. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 15-19 มีค. 65 แม่แจ่มดอยอัจฉริยะ
622/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2565 ศรัญญู มูลน้ำ 14-18 มีค.65 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 31 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>