ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2129/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 ส.ค. 2565 ชาญ ยอดเละ / วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 1-10 สค.65
2128/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 ส.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
2126/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ส.ค. 2565 รุทธ ประวัง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2122/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 01 ส.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2121/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการการสอบพนักงานเพื่อเลื่อนระดับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 01 ส.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2116/2565 แต่งตั้งบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 31 ก.ค. 2565 ดมิศรา ทิพย์ดวงตา
2115/2565 แต่งตั้งบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 31 ก.ค. 2565 ดมิศรา ทิพย์ดวงตา
2114/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 2565 พิมพาพัญ ทองกิ่ง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2113/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 2565 อรทัย อินตา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2110/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 นิโลบล วิมลสิทธิชัย 30-31 กค.65 ณ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2109/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 สุรศักดิ์ สิงห์สา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2108/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2107/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2106/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2105/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 ธนัช ยอดดำเนิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2103/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 รุ่งทิวา คนการณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2102/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 ประนอม ลำงาม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2101/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 30 ก.ค. 2565 อำนาจ โกวรรณ 2-5 ส.ค.65 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2100/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 รณวีร์ พาผล ลงพื้นที่โครงการบริการวิชาการ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2099/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 2565 นิราภรณ์ ชัยวัง / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 2-5 สค.65 ณ จังหวัดชลบุรี

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 31 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>