ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1363/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2564 ประธาน คำจินะ / พรวนา รัตนชูโชค 4-5,11-12,18-19 ก.ค. 64 และวันที่ 1-2 ส.ค. 64 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1361/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28 มิ.ย. 2564 อัครเดช / กิติพันธ์ 19-20 มิ.ย. 64 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. (ดูแลต้นไม้และสัตว์เลี้ยง)
1360/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 2564 ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ 28 มิ.ย. 64 วันที่ 2,12,23 ก.ค. 64 วันที่ 2,16 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1359/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 2564 อภิสิทธิ์ / ธนัช / วีระยุทธ / ปิยะณัฐ 29-30 มิ.ย. 64 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่คอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
1358/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 28 มิ.ย. 2564 คณะครุศาสตร์
1354/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 2564 ศรัณย์ จีนะเจริญ 1,2,7,8 ก.ค. 64 ดอยเต่า พร้าว เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศนักศึกษา)
1353/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 2564 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / สุพจน์ บุญแรง / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล 6 ก.ค. 64 แม่แจ่ม เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลฯ)
1352/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 2564 วรจิตต์ / มาโนช / ภาณุพงศ์ / นิพนธ์ / ธนัญชัย 29 มิ.ย. 64 แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลฯ)
1351/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 2564 วรจิตต์ / มาโนช / ภาณุพงศ์ / นิพนธ์ / ธนัญชัย 28 มิ.ย. 64 แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลฯ)
1348/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 26 มิ.ย. 2564 คณะครุศาสตร์
1347/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 26 มิ.ย. 2564 คณะครุศาสตร์
1346/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 26 มิ.ย. 2564 กฤษณะ / จำลองลักษณ์ / กนกพร / สุภาพันธ์ / ภาณุพันธ์ / ถาวรีย์ / สุภิวัฒน์ / วีรพล / ธนกร / จณิษา / โยธิน / ณัฐวุฒิ / ณัฏฐณิชา / ชนะวงค์ / กฤษนัย กองพัฒนานักศึกษา
1345/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 26 มิ.ย. 2564 สุรศักดิ์ / วชิรา / สรายุทธ / โกวิท / นิติพงษ์ กองพัฒนานักศึกษา
1344/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 2564 สามารถ ใจเตี้ย / ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู / อัจฉรา คำฝั้น 3-4 ก.ค. 64 สะลวง ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการแนวทางการเพิ่มมูลค่า วัฒนธรรมการบริโภค และการมีส่วนร่วมฯ)
1343/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 2564 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 5-6, 11, 18 ก.ค. 64 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง)
1342/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 2564 มุจลินท์ แปงศิริ 10, 24 ก.ค. 64 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤฒิพลังผู้สูงอายุพื้นที่ห่างไกล)
1340/2564 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 มิ.ย. 2564 อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ
1339/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 2564 พลศรัณย์ / ธนัท / ธนาวุธ / ศราวุธ / ธวัชชัย / ชนที 26-27 มิ.ย. 64 พร้าว เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลฯ)
1338/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / อ้อมหทัย ดีแท้ / อติณัฐ จรดล 26-27 มิ.ย.,10-11, 24-26 ก.ค. 64 แม่แตง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการการอนุรักษ์สายพันธุ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต)
1337/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 2564 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 10-25 ก.ค. 64 แม่ลาน้อย เมือง ปาย แม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] 101 [102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>