ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2393/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 พ.ย. 64 บ้านนา ยูนีค ฟาร์มสเตย์
2389/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19 พ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2388/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 2564 อังคณา ลังกาวงศ์ / จุฑามาส หนุนชาติ 20-21 พ.ย.64 วิทยากร ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2387/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 19 พ.ย. 2564 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2386/2564 แต่งตั้งนักศึกษาโครงการจ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 19 พ.ย. 2564 กองพัฒนานักศึกษา
2385/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ.2566 19 พ.ย. 2564 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2384/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 2564 เจนจิรา อาษากิจ 20-21, 27-28 พ.ย. 64 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2383/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 19 พ.ย. 2564 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล / ปิลันธสิทธิ์ สุวรรณเลิศ / เกตุนภา มกร์ดารา / เกื้อกูล ปุ๊ดผาม / จินตภา อัจฉริยากร 3 ธ.ค.64 อบรมออนไลน์
2382/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 2564 ทิตา สุนทรวิภาต 30 พ.ย.64 ตำบลสันป่ายาง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2381/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล / อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม / สุดารัตน์ แสงแก้ว 29 พ.ย.,1 ธ.ค. 64 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอลงนาม
2380/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 2564 ภาวนา เพ็ชรพราย 27 พ.ย.64 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานคร
2379/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 19 พ.ย. 2564 รุ่งนภา จุลศักดิ์ / วรพจน์ โพธาเจริญ 25 พ.ย.64 ผ่านระบบการอบรมออนไลน์
2378/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 2564 ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล / ชนัยชนม์ ก้อนทอง / วัชรินทร์ สะเดิม 24-27 พ.ย.64 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
2377/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 2564 พสุ ปราโมกข์ชน 20-21 พ.ย.64 วิทยากรตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2376/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ย. 2564 สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ 19-23,25-29 พ.ย.64 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2375/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (เพิ่มเติม) 19 พ.ย. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
2374/2564 แต่งตั้งระธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 18 พ.ย. 2564 อาจารย์กานต์ชัญญา แก้วแดง / อาจารย์มุจลินท์ แปงศิริ
2369/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 พ.ย. 2564 ฉัตรศิริ วิภาวิน / ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู 25 พ.ย., 23 ธ.ค.64 สสจ.ลำปาง เทศบาลนครเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง (นิเทศ)
2368/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 พ.ย. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล / สุกัญญา สุทธาวาสน์ / มัทนา อินใชย 24-25 พ.ย.64 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2367/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 17 พ.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138] 139 [140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>