ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2657/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มรภ.เชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2564 พสุ ปราโมกข์ชน
2654/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 18-23 ธ.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2653/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 ธ.ค. 2564 กฤษดา บุญชม / สำเนา หมื่นแจ่ม 29-30 ธ.ค.64 รักษาราชการแทน
2652/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 17 ธ.ค. 2564 อรพินธ์ นาคำ 20-24 ธ.ค.64 อบรมออนไลน์
2651/2564 แต่งตั้งเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 17 ธ.ค. 2564 จารุพร ชัยกุลศิริ กองพัฒนานักศึกษา/คณะวิทยาการจัดการ
2648/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 ศิริกรณ์ กันขัติ์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนฯ อำเภอแม่ออน-สะเมิง-หางดง จังหวัดเชียงใหม่
2646/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ลงพื้นที่ดำนเนินกิจกรรมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2645/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 ศิริกรณ์ กันขัติ์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2644/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 17 ธ.ค. 2564 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 22-24 ธ.ค.64 รักษาราชการคณบดี
2643/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ / นภมินทร์ ศักดิ์สง่า / ไชยเชิด ไชยนันท์ / มนัสพันธ์ รินแสงปิน 18-19 ธ.ค.64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
2639/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการ “ครุศาสตร์พัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม” 17 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ 18-19 ธ.ค.64 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
2635/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 2564 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี / อาทิตยา มาอิ่นแก้ว / โชติกา จีนาแก้ว / พวงเพชร อรัญสุด 20-30 ธ.ค.64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2634/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 2564 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 19-21, 23-25 ธ.ค.64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2633/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 2564 วรพจน์ โพธาเจริญ 17-19 ธ.ค.64 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (วช.)
2632/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 ธ.ค. 2564 กฤษดา บุญชม / สำเนา หมื่นแจ่ม 19-21, 24-26 ธ.ค.64 เตรียมรับเสด็จฯ
2629/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 2564 วีรพงษ์ จันทะชัย นิเทศ
2626/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ธ.ค. 2564 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 15-16 ธ.ค.64 รักษาราชการแทนคณบดี
2625/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 2564 กัลทิมา พิชัย นิเทศ
2624/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ธ.ค. 2564 สมศักดิ์ บุญแจ้ง 15 ธ.ค.64 รักษาราชการแทนคณบดี
2623/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 15 ธ.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] 58 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>