ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1130/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 29 พ.ค. 2564 นิตยา พุทธิ 5 มิ.ย. 64 (อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพิ่มเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน)
1129/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 31 พ.ค. 64 บ้านเมืองกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนฯ)
1128/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 2564 มุจลินท์ แปงศิริ / ฉัตรศิริ วิภาวิน / ศศิกัญญ์ ผ่องชมพู 28 พ.ค. 64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ)
1127/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา / วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 28-30 พ.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลฯ)
1126/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 2564 เพียงตะวัน พลอาจ 11-13-25-27 มิ.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการยกระดับผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1125/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 2564 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 31 พ.ค. 64 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1124/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 28 พ.ค. 2564 สุรชาติ พุทธิมา
1123/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 28 พ.ค. 2564 ทัศนันท์ จันทร
1122/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 28 พ.ค. 2564 คมสัน โกเสนตอ กองบริหารงานบุคคล
1120/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 27 พ.ค. 2564 แวววรรณ / จิตติคุณ / เจนจิรา / ภัทรศรี / สุทธามณี / ภาสินีส์ 1-30 มิ.ย. 64 (อบรมหลักสูตร Full Package (ครบองค์ความรู้ของ อ.จิม))
1119/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะครุศาสตร์ 27 พ.ค. 2564 คณบดีคณะครุศาสตร์ / ปภัส / แสงจันทร์ / ทัศนีย์ / อรทัย / ดวงใจ / อุบล / หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
1118/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 27 พ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1117/2564 แต่งตั้งผู้ร่วมสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 27 พ.ค. 2564 ธีรพันธ์ สวนวงศ์ วิทยาลัยนานาชาติ
1115/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 สุชานาฏ / สิริพร / ธรรศ / นิโลบล / ดารารัตน์ / สมศักดิ์ / สุรเดช / ณกานต์ / ทัมทิม / จรรยพร/ทัดดาว/เขษม 26 พ.ค. 64 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1114/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 ลวัณรัตน์ / สถาพร / และนักศึกษา 25-26 พ.ค. 64 จังหลัดลำปาง (รับนักเรียนทุนพระราชทานกัมพูชาฯ กลับจังหวัดเชียงใหม่)
1113/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 25 พ.ค. 64 บริษัทเกรเทอร์ ฟุ้ด จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1112/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 27 พ.ค. 64 บริษัท อินเนอร์ กิฟเวอร์ จำกัด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1111/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 28-29 พ.ค. 64 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและพบเจอชาวบ้าน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1110/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / สุดารัตน์ แสงแก้ว 29-31 พ.ค. 64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1109/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 อภิสิทธิ์ / วีระยุทธ / ธนัช / ปิยะณัฐ / รัชพล / ภูริวัจน์ / ปริวัตร / ปะราสี / กมลวรรธ / วรพจน์ 3-5 มิ.ย. 64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นเครือข่ายดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182] 183 [184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>