ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1225/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2565 ชโรนีย์ ชัยมินทร์ / สุทธินันท์ ชื่นชม / นิโลบล วิมลสิทธิชัย / ทัศวรรณ ธิมาคำ / สุจิรา อัมรักเลิศ 21-24 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1224/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2565 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / ชไมมน ศรีสุรักษ์ / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / นฤมล ปันติบุ่ง 21-22 พ.ค.65 ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
1223/2565 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2565 วรารัตน์ หมอดู / ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ 21-22 พ.ค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1222/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2565 ถนัด บุญัย / พิรมล เจริญเผ่า / Dr.Alan Dronkers / ดนุวัต เพ็งอ้น / นครินทร์ พริบไหว / เกษม กุณาศรี / พุทธชาติ ยมกิจ 1-3 มิ.ย.65 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
1221/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2565 เมษา มหาวรรณ์ / ประนอม ลำงาม / กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ / หทัยรัตน์ มหาวรรณ์ / วุฒิชัย สืบสอน 6-9 มิ.ย.65 ณ จังหวัดชลบุรี
1220/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 21 พ.ค. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ 7-10 มิ.ย.65 ณ จังหวัดภูเก็ต
1219/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 21 พ.ค. 2565 กัญญาภัค เมธีวัฒนากุล / จิราพร ปิติจะ / เจนณรงค์ ทุ่งปันคำ 25 พ.ค.65 อบรมออนไลน์
1218/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2565 ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค / ไพรชา สุทนต์ 24-27 พ.ค.65 และ 5 - 8 มิ.ย.65 ณ ห้องประชุมสถานรับเลี้ยงเด็กนานาชาตินกฮูกเนอร์สเซอรี่ กรุงเทพมหานคร (วิทยากร)
1217/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2565 ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา / จำรัส อินปั๋นแก้ว 23-25 พ.ค.65 ณ จังหวัดเพชรบุรี
1216/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 21 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1215/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 21 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1214/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน CMRU Half Marathon 2022 21 พ.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
1213/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 20-21 พ.ค.65 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
1212/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา / ปริญญา สุขทอง 22-24 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
1211/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 รพีพร เทียมจันทร์ / สุพัตร์ หลังยาหน่าย 20 พ.ค.65 นิเทศ
1210/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 จารุวรรณ เพ็งศิริ 20-22, 28-30 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1208/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / พิษณุภาคิณ ไชยมงคล / ณัฐธิดา สุภาหาญ 21-22 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1206/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 พรรณรัตน์ บุญกว้าง / วิภาวี ศรีคะ 22 พ.ค.65 ณ จังหวัดลำพูน (วิทยากร)
1205/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 ฉัตรศิริ วิภาวิน / ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์ / รัฐพรรณ สันติอโนทัย 21-22 พ.ค.65 ณ ชุมชนบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1204/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 กมลทิพย์ คำใจ / รัชนีกร ปัญญา / พุทธมน สุวรรณอาสน์ / วีระยุทธ เศรษฐเสถียร / ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี / พิชญานันท์ อมรพิชญ์ / วิไลพร ไชยโย / กิรณา ยี่สุ่นแซม 21-22 พ.ค.65 ณ โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>