ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
493/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม 01 มี.ค. 2564 ไกรสร / ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / สยาม / คนึง / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
492/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 01 มี.ค. 2564 พรพิมล / วสันต์ / พัชรินทร์ / อนุพงค์ บัวเงิน / ณัฐกานต์ / ณัฐวดี / ปราณิศา / อุดมศักดิ์ / โกศล / ปวีณ์ธิดา / เสาวลักษณ์ / ธีระพงษ์ / ณฌกร / นนทกฤต งานนิติการ กองกลาง
487/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม / วสินธ์ สมสายทอง / ฯลฯ 4 มี.ค. 64 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการเรียนรู้สู่การวิชาการด้านการฝึกอบรม)
486/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 2564 วิระภรณ์ ไหมทอง 18-22 พ.ค. 64 หาดใหญ่ สงขลา (ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ)
485/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 2564 ไพรสันต์ สุวรรณศรี / พิมพ์ชนก สุวรรณศรี / รัตนาภรณ์ / เนตรนภา / พจมาน / กนกวรรณ / ธนัฐกรณ์ 7, 13, 14, 20, 21 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาเทคโนโลยีศูนย์การเรียนรู้เสมือน)
483/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 วลัยพร สุพรรณ / กัลยา ใจรักษ์ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล)
482/2564 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 วรารัตน์ หมอดู / กิตติกวิน / ธนพัทย์ / อชิรญาณ์ / พรกนก / ชนัญธิตา 28 ก.พ.-3 มี.ค. 64 นครนายก (กิจกรรม TO BE NUMBER ONE)
481/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย 27 ก.พ. 2564 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล / อองดาว ประกายนำสุข / ศิรินภา สรานนท์เมธากุล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
480/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 กิติยาภรณ์ อินธิปีก 9-11 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร)
479/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 เกษม กุณาศรี 28 ก.พ.-6 มี.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
478/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 27 ก.พ. 64 ปาย แม่ฮ่องสอน (วิทยากรการสร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา)
477/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ 4-7 มี.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน)
476/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 เจษฎาพล / นภมินทร์ / มนัสพันธ์ / ไชยเชิด 26-30 มี.ค. 64 แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน)
475/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 ฉัตรศิริ วิภาวิน 12 มี.ค. 64 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ)
474/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี / สงกรานต์ / ภาณุวิชญ์ / ณัฏฐณิชา / ศิลาชัย / จิราวรรณ์ 28 ก.พ. 64 บ้านโฮ่ง ลำพูน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
473/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 2 มี.ค. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้และพัฒนาผ้าทอ)
472/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 27 ก.พ. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / หทัยทิพย์ สินธุยา 3 มี.ค. 64 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ (อบรมการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์)
471/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ / อานนท์ ผัดแปง / ไพฑูรย์ / ศศิธร / ธิดารักษ์ 12, 19 มี.ค. 64 พร้าว อมก๋อย เชียงใหม่ (โครงการสร้างความตระหนักในการลดการเผาทำลาย)
470/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 26-28 ก.พ. 64 แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
469/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / นนธวัช วุฒิเฟย / รักษิณี ทิพย์รัตนโชติ 26-27 ก.พ. 64 สารภี เชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206] 207 [208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>