ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1038/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 5-8 พค.65 ณ เทศบสลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1037/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 03 พ.ค. 2565 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 5 พ.ค. 65
1036/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 พรรณรัตน์ บุญกว้าง วิทยากรโครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าฯ
1035/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาไทย) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีสอบออนไลน์ 03 พ.ค. 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
1034/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 03 พ.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1033/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา / เกษม กุณาศรี / พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / วัชระ ไทยบัณฑิตย์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 7-8 พ.ค.65 ณ วัดป่าไม้แดง
1032/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 พ.ค. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี/สยาม กันหาลิลา / ปริญญา สุขทอง / ธงชัย แสนปิง 3-6 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1031/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 2-4 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1030/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 พ.ค. 2565 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / สายฝน แสนใจพรม / อรทัย อินตา / ดวงใจ เนตรตระสูตร / ปริญญา สำราญบำรุง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ณ กรุงเทพมหานคร
1028/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 02 พ.ค. 2565 สุทธินันท์ ชื่นชม
1027/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 01 พ.ค. 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1026/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 01 พ.ค. 2565 กัลทิมา พิชัย / หทัยทิพย์ สินธุยา 1-3 พ.ค.65
1025/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4-5 พ.ค.65 ทำแผนฯ ณ จังหวัดเชียงราย
1024/2565 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไปช่วยราชการในส่วนงานอื่น 30 เม.ย. 2565 เกรียงศักดิ์ กาวิโล
1023/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 30 เม.ย. 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1022/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 29 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
1021/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. 2565 ณัฐธิดา สุภาหาญ / รุ่งนภา ทากัน / พิษณุภาคิณ ไชยมงคล / ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติณัฐ จรดล 29-30 เม.ย.65 ณ หมู่บ้านแม่ทะลุ ตำบลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1020/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุมศึกษา (หลักสูตร Sandbox) 29 เม.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ชุดโคมไฟ พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลัง (ครั้งที่ 3) 29 เม.ย. 2565 กองการพัสดุ
1018/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. 2565 พริ้มไพร วงค์ชมภู 29-30 เม.ย. และ 20-21 เม.ย. 65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>