ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2390/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 2565 วาทินี คุ้มแสง 24 สค.65 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
2389/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักวิเทศสัมพันธ์) 23 ส.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
2388/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 23 ส.ค. 2565 พงศา กันทะสอน
2387/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 23 ส.ค. 2565 อัญชลี เรือนมั่น
2386/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 กัลทิมา พิชัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2385/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 23 ส.ค. 2565 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / สิริพร คืนมาเมือง 23-26 สค.65 ผู้อำนวยการลากิจ
2384/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 อานนท์ ผัดแปง U2T for BCG ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังวหวัดเชียงใหม่
2381/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 ส.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
2377/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 23 ส.ค. 2565 กนกวรรณ กะดีแดง 13-15 ก.ย. 65 (อบรมหลักสูตรออนไลน์)
2376/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 คณินวรธันญ์ ไชยรบ 25-26 สค.65 ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร
2375/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ และคณะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร
2374/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ส.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / ถนัด บุญชัย / กัลทิมา พิชัย / นครินทร์ พริบไหว และคณะ 28-30 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2373/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 23 ส.ค. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 16-17 กย.65 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
2372/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 อัศวินี ไชยมงคล / นันทิยา ตันตราสืบ 23 สค.65 ณ จังหวัดลำพูน (วิทยากร)
2371/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 23 สค.65 ณ จังหวัดลำพูน (วิทยากร)
2370/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 รุ่งทิวา คนการณ์ / ธนัช มหาสินทรัพย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2369/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 2565 วชิรนนท์ แก้วตาปี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2365/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 2565 ดวงใจ เนตรตระสูตร / ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 22 สค.65 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังวหวัดเชียงใหม่
2364/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 22 ส.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
2363/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 2565 สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>