ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
3597/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 06 ธ.ค. 2565 ชยภัทร พุ่มจันทร์ 23-25 ธค.65 ณ อบรมออนไลน์
3596/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และคณะ 14-17 ธค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3590/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 6-7 ธค.65 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
3589/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 6-10 ธค.64 ณ United Nations กรุงเทพมหานคร
3588/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 วรวิทย์ ศุภวิมุติ และคณะ 6-7 ธค. 65 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3587/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 ดวงเดือน เทพนวล 19-21 ม.ค. 66 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
3586/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 ลักษณา / ปรารถนา / ปิยะชาติ / กมล 11-13 ม.ค. 65 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (อบรม)
3585/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 วีรพงษ์ จันทะชัย 25-27 ม.ค. 65 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิจัย) รอลงนาม
3584/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 06 ธ.ค. 2565 กาญจนา ขัติทะจักร์ 25-27 ม.ค. 65 (ประชุมออนไลน์)
3583/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 06 ธ.ค. 2565 ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล และคณะ 25-27 ม.ค. 65 (ประชุมออนไลน์) รอลงนาม
3582/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 06 ธ.ค. 2565 ประธาน คำจินะ และคณะ 25-27 ม.ค. 65 (ประชุมออนไลน์) รอลงนาม
3581/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 ปริยาพร / รำพึง / พิเชษฐ์ / วีระวัฒน์ 18-20 ธ.ค. 65 โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) รอลงนาม
3579/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 อานนท์ ผัดแปง 15-16 ธ.ค. 65 ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรม) รอลงนาม
3578/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 06 ธ.ค. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 15-16 ธ.ค. 65 (อบรมออนไลน์) รอลงนาม
3577/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 วสันต์ / ณัฐวดี / เสาวลักษณ์ / ปวีณ์ธิดา / ธีระพงษ์ 15-16 ธ.ค. 65 โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ (อบรม) รอลงนาม
3576/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 ภูริวัจฐ์ ชีคำ / มยุรี ชมภูงาม / ครองจิต วรรณวงศ์ / ศิริจันทร์ อุปาละ / มัตติกา ฝั้นมงคล 14 ธ.ค. 65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) รอลงนาม
3575/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 10-12 ธ.ค. 65 บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) รอลงนาม
3574/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 8-9 ธ.ค. 65 จังหวัดนครปฐม (นิเทศ) รอลงนาม
3573/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ธ.ค. 2565 ณัฏฐ์ฤทัย / พิชชาพร 8-9 ธ.ค. 65 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) รอลงนาม
3564/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ธ.ค. 2565 อาชวิน ใจแก้ว 4-5 ธค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4576 รายการ รวมทั้งหมด 229 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229] หน้าถัดไป>>