ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2474/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 28-30 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2470/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 2564 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / นภมินทร์ ศักดิ์สง่า / อันสุดารี กันทะสอน / ปรัชญา ไชยวงศ์ / วณีวัลยา สุภาษา 27-28 พ.ย.64 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2466/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 มุจลินท์ แปงศิริ นิเทศ
2465/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP (เพิ่มเติม) 26 พ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา
2464/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 26 พ.ย. 2564 จารุวรรณ เพ็งศิริ / สายพิณ สังคีตศิลป์ 2-3 ธ.ค.64 ผ่านการอบรมออนไลน์
2463/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 27-28 พ.ย. 64 วิทยากรจังหวัดลำปาง
2462/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 26 พ.ย. 2564 จารุณี อินต๊ะสอน / ฉัตราภรณ์ กาวี / ณฐรักษ์ พรมราช / เบญจมาศ สีตะพันธ์ / ประภัสสร ขาวงาม / วิไลลักษณ์ ธูปเทียน / ศุทธนุช หทัยพิชิชชัย / พลากร กวางนอน 3 ธ.ค.64 อบรมออนไลน์
2461/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 26 พ.ย. 2564 สำนักหอสมุด
2460/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 4-7 ธ.ค.64 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2459/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 มนัส สุวรรณ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา / วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 4-6 ธ.ค.64 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2458/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล / กุสุมา สีดาเพ็ง 4-6 ธ.ค.64 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2457/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 มานพ ชุ่มอุ่น 1,7-8 ธ.ค.64 ลงพื้นที่วิจัย ณ จังวหัดแม่ฮ่องสอน
2456/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / สุกัญญา สุทธาวาสน์ / อัญมณี ภักดีมวลชน 1-3 ธ.ค.64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2455/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 30 พ.ย.-3 ธ.ค.64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2454/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / มัทนา อินใชย / พนิดา สัตโยภาส 26,30 พ.ย., 4 ธ.ค. 64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2453/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / กมลณัฏฐ์ พลวัน / รจนกร แบ่งทิศ 28 พ.ย.,6 ธ.ค. 64 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2452/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 อุไร ไชยเสน / พรรณรัตน์ บุญกว้าง / ชยภัทร พุ่มจันทร์ 28-30 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2451/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 27-28 พ.ย.64 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2450/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 พงษ์พันธุ์ สีฬหเกรียงไกร 27-28 พย.64 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2449/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 กมลทิพย์ คำใจ / วิภาวี ศรีคะ / วิไลพร ไชยโย 26-28 พ.ย.64 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>