ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1302/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 30 พ.ค. 2565 ศรัณย์ จีนะเจริญ 30-31 พ.ค.65 เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ และ 1-2 มิ.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1301/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 2565 ศิโรช แท่นรัตนกุล 30 พ.ค.-2 มิ.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1300/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 30 พ.ค. 2565 แวววรรณ ละอองศรี อบรมออนไลน์ 5 มิ.ย.-2 ก.ค.65
1299/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 2565 อรทัย คำสร้อย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1298/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 2565 พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1297/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 2565 วิเชษฐ์ สิงห์โต นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1296/2565 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 29 พ.ค. 2565 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
1295/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 28 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1294/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (พัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2566) 28 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1293/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / พงษ์พันธ์ ลีฬหเกรียงไกร / อติณัฐ จรดล 28-29,31 พค., 1-3 มิ.ย.65 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
1292/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 28 พค.65, 4 มิ.ย.65 ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1291/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Walk Rally โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (หัวหน้างาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 พ.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1290/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 27 พ.ค. 2565 คณะวิทยาการจัดการ
1289/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10 27 พ.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
1288/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 27 พ.ค. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
1287/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 27-29 พ.ค.65 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1286/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ค. 2565 ดวงเดือน เทพนวล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1285/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ค. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ / พงศ์นุวัฒน์ เมืองสุวรรณ 8-10 มิ.ย.65 ณ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1284/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 พ.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1282/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 26 พ.ค. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง 29 พ.ค.-3 มิ.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>