ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1915/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 8-9 ต.ค. 64 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมอาชีพและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ)
1913/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ย. 2564 กมลทิพย์ คำใจ / วิภาวี ศรีคะ 16-17 ก.ย. 64 ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน (วิทยากรโครงการอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT)
1912/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2564 ทิตา สุนทรวิภาต 17 ก.ย. 64 ลานประชุมหมู่บ้านบ้านเอียก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางระบบการจัดการพลังงานทางเลือก)
1910/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2564 เสกสรร ท้าวทุมมา และนักศึกษา 18 ก.ย. 64 และวันที่ 2,9,16,23,30 ต.ค. 64 ชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนนักศึกษาวิศวกรสังคมในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สืบสานงานศิลป์เพื่อความมั่นคงของชุมชน)
1908/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 32 รายการ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2564 นครินทร์ / ศิริเพ็ญ / เกษม / ถนัด / ภัทธนาวรรณ์ / กิตติศักดิ์ / พัลธ์ลพ / ศศิพินทุ์ / สุมินทร์ตรา กองการพัสดุ
1907/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 2564 อรทัย อินตา 14 กันยายน 64 ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1905/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 2564 ธวัชชัย / จิรวรรณ 2-3,9-10,16-17,23-25,30 ต.ค. 64 พื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1904/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมิติเชิงพื้นที่ (Area Based) และ มิติเชิงภารกิจ (Functional Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 ก.ย. 2564 กองนโยบายและแผน
1899/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการปรับปรุงระบบประปา ศูนย์แม่สา 13 ก.ย. 2564 เกษม กุณาศรี / คนึง กาบกันทะ / ประพันธ์ ดวงดี
1897/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 2564 วิระภรณ์ ไหมทอง 20-23 ก.ย. 64 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
1896/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 2564 เสรี / ภาณุวัฒน์ 18-19 ก.ย. 64 ห้องประชุม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1895/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 2564 พงษ์สวัสดิ์ / อธิวัฒน์ 14-15,21-22 ก.ย. 64 บ้านสวนกลางดอยปงไคร้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการวัดสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ชุมชนในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน)
1894/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ภายใต้กิจกรรมโครงการ 11 ก.ย. 2564 คณะวิทยาการจัดการ
1891/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 10 ก.ย. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1889/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 10 ก.ย. 2564 ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ กองบริหารงานบุคคล
1888/2564 แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ก.ย. 2564 สันติ แสนหล้า
1887/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ก.ย. 2564 สำนักหอสมุด
1879/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 08 ก.ย. 2564 นิมิต วุฒิอินทร์ 9-10 ก.ย. 64 นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนพหุวิทยาการ
1878/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 10-12 ก.ย. 64 โรงงานชาเหม่ยฟง แม่ฟ้าลวง เชียงราย (โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน)
1877/2564 ให้บุคลากรดำเนินการนิเทศนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 08 ก.ย. 2564 วราพร ขันพล 9 ก.ย. 64 ปัว น่าน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>