ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
800/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 31 มี.ค. 2565 สำนักงานมาตรฐานแและประกันคุณภาพการศึกษา
799/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 มี.ค. 2565 สำนักงานมาตรฐานแและประกันคุณภาพการศึกษา
798/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 31 มี.ค. 2565 นนทกฤต ผัดวัง 11-13 พ.ค. 65 (อบรมหลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน และหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม)
797/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 2565 เสริมศักดิ์ อาษา 31 มีค.-1 เม.ย.65 ณ จังหวัดเชียงราย
793/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2565 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / อารยา ยูโด๊ะเนาะ 30 มีค.-1 เม.ย.65 ประกวด FMS SINGING CONTEST 2022 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
792/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ICDL (เพิ่มเติม) 30 มี.ค. 2565 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
791/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 30 มีค.-1 เมย.65 ณ จังหวัดสตูล
788/2565 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 30 มี.ค. 2565 สุดารัตน์ แสงแก้ว / วลัยพร สุพรรณ / รจนกร แบ่งทิศ
787/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 30 มี.ค. 2565 อัมพวา รินสินจ้อย / จันทนา พรมเสน / สุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ 7-8 เม.ย.65 อบรมออนไลน์
786/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2565 วราภรณ์ โยธาราษฎร์ 7-8 เม.ย.65 ณ สำนักบริการวิชาการ มช.
785/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2565 สิริพร คืนมาเมือง / ดารารัตน์ ศิริลาภา / ปนัดดา โตคำนุช 6-9 เม.ย.65 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
784/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2565 อุไร ไชยเสน 4-6 เม.ย.65 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
783/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 4 เม.ย.65 ณ สามย่านฯ กรุงเทพมหานคร
782/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2565 สุพัตร์ หลังยาหน่าย 3-9 เม.ย.65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
781/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 1-6 เม.ย.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
778/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / อันสุดารี กันทะสอน / ศรัญญู มูลน้ำ / วณีวัลยา สุภาษา / วสินธ์ สมสายทอง 29-30 มีค.65 ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
777/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2565 ถนัด บุญชัย 7-9 เม.ย.65 หลักสูตร WiNS X ณ กรุงเทพมหานคร
776/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2565 คนึง กาบกันทะ / สามารถ วงค์สุวรรณ์ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / เจษฎา คำโพธิ์ 2-4 เม.ย.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
775/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 มี.ค. 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
774/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2565 รัฐพรรณ สินติโนทัย 30 มีค.65 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>