ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
968/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 ชุติมันต์ สะสอง 13-15 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
967/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 วลัยพร สุพรรณ 28 เม.ย.-1 พ.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
966/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 สุรเดช ลุนิทรานนท์ บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
965/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 2565 วลัยพร สุพรรณ / พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช / ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 23 เม.ย.65 ณ บ้านศรีแดนเมือง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
961/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 22 เม.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
960/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ 22-25 เม.ย.65 ณ หมู้บ้านขุนแม่สอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
959/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 สุโข เสมมหาศักดิ์ / ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ / วรวิทย์ ศุภวิมุติ / ปิยวดี นิลสนธิ / ใบชา วงศ์ตุ้ย / กฤษฎา เอี่ยมละมัย 22, 26 เม.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
958/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 อำพล เจริญสุข / ชวัลณัฏฐ์ วงศ์เจริญ / สถาพร 25-27 เม.ย.65 ณ หมาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
955/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 24-30 เม.ย.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
954/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2565 สามารถ ใจเตี้ย ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
953/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22 เม.ย. 2565 วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล
952/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 22 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
950/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
949/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
948/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
947/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 2565 อังคณา ลังกาวงค์ / จุฑามาศ หนุนชาติ 21-22 เม.ย.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
946/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน 21-22 เม.ย.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
945/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / ศรัญญู มูลน้ำ / จารุวรรณ พากเพียร 21-22 เม.ย.65 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
938/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 19-20 เม.ย.65 วิทยากรหัวข้อ ทุนทางวัฒนธรรมสรา้งสรรค์การแสดงนกกิ่งกะหร่า-ตัวโต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
937/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2565 ชาตรี มณีโกศล / กัลทิมา พิชัย / วัชรพงษ์ วัฒนกูล / สรุศักดิ์ นุ่มมีศรี / หทัยพร วังพฤกษ์ / เจริญ จันทร์บาล / พรพิมล วงศ์สุข 26-27 เม.ย. 65 ประชุมอธิการบดีมรภ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>