ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2178/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม 28 ต.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / สิริพร คืนมาเมือง 31 ต.ค.-1 พ.ย.64 ณ กระทรวงการอุดมษึกษา กรุงเทพมหานคร
2177/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 30-31 ต.ค.64 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2176/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / อ้อมหทัย ดีแท้ / ศรัณย์ จีนะเจริญ / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร / ณัฐธิดา สุภาหาญ / พิษณุภาคิณ ชัยมงคล / อติณัฐ จรดล 28-30 ต.ค.64 บ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง, บ้านเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วช.)
2175/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ต.ค. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 27-31 ต.ค.64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2169/2564 แต่งตั้งนักศึกษาโครงการจ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 ต.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา
2168/2564 แต่งตั้งประธานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 26 ต.ค. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2167/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2166/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ และแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 26 ต.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2161/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 2564 เสกสรร ท้าวทุมมา และนักศึกษา 26-29, 31 ต.ค.64 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2160/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 2564 วิไลพร ไชยโย / รัชนีกร ปัญญา / กิรณา ยี่สุ่นแซม / พิชญานันท์ อมรพิชญ์ 3-4 พ.ย.64 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่
2159/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมมาพุทธานนท์ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 27-29 ต.ค.64 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2158/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2157/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศษสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 26 ต.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2154/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 กุสุมา สีดาเพ็ง / ศิโรช แท่นรัตนกุล 25-26 ต.ค.64 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2153/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 มัทนา อินไชย / สุดารัตน์ แสงแก้ว 25-27, 29-31 ต.ค.64 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2152/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเสด็จสมเด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจงหวัดแม่ฮ่องสอน
2151/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ต.ค. 2564
2150/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 25 ต.ค. 2564 สาคร เมืองแก้ว / อรสา วงค์สว่าง 4 พ.ย.64 ผ่านระะบบ zoom
2149/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 25 ต.ค. 2564 ยงยุทธ แสนใจพรม / อาภาวรรณ ยะปะนัน 2 พ.ย.64 ผ่านระะบบ zoom
2148/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 ประธาน คำจินะ / พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี 20-21 พ.ย.64 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>