ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
866/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 08 เม.ย. 2565 สิวลี รัตนปัญญา 8 เมย. และ 11 พค.65 อบรมออนไลน์
865/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 08 เม.ย. 2565 ภัทรพร สุวรรณพูล / ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ / ศศิภา มหาดิลก / ธัญลักษณ์ การดี / กิตติพัฒน์ ชาวพรหม / พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย / คชาพล ทองเลิศ / ภัทรพงษ์ เรือนคำมา / สุทธิพงษ์ อำภา 8 เม.ย.65 อบรมออนไลน์
863/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 07 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
862/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 เม.ย. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 7 – 8, 20 – 22, 27 – 29 เมษายน ๒๕๖๕ วันที่ 5 – 6, 11 - 12, 18 - 20, 25 – 27, 30 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ 1 – 3, 6 – 7 มิถุนายน 2565 โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยสิทธิของเด็กชนเผ่าพื้นเมืองในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคาบสมุทรมาเลเซียกับภาคเหนือตอนบนของไทย
861/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07 เม.ย. 2565 สัญญา สะสอง / นิมิต วุฒิอินทร์ 8-10 เม.ย.65
860/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 เม.ย. 2565 กองการพัสดุ
859/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 เม.ย. 2565 เสรี ปานซาง 18-22 เม.ย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังวหัดเชียงใหม่ (คพท.64)
858/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 เม.ย. 2565 พชรพร อากรสกุล 11 เม.ย.65 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
857/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 เม.ย. 2565 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 7 เม.ย.65 ณ ตำบลบ้านซาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
856/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 07 เม.ย. 2565 อำนาจ โกวรรณ / สุทธินันท์ ชื่นชม ภารกิจต้องเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2565 ณ โรงแรม Panviman Chiangmai Spa Resort อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
851/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2565 นัทธ์หทัย ตันสุหัช ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังวหัดเชียงใหม่
850/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2565 กิรณา ยี่สุ่นแซม ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังวหัดเชียงใหม่
848/2565 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 05 เม.ย. 2565 ศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส / หทัยพร วังพฤกษ์
841/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 เม.ย. 2565 ขจร ตรีโสภณากร เพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระว่างวันที่ 4 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
840/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 เม.ย. 2565 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4-7 เม.ย. 65 เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี)
839/2565 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 04 เม.ย. 2565 สำนักงานมาตรฐานแและประกันคุณภาพการศึกษา
832/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 02 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
831/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 02 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
828/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 01 เม.ย. 2565 วรจิตต์ เศษรฐพรรค์ / กัลทิมา พิชัย
827/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2565 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / อัญมณี ภักดีมวลชน / ศิโรช แท่นรัตนกุล 2-4 เม.ย.65 ณ จังหวัดชลบุรี

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>