ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
170/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ภาวนา เพ็ชรพราย นิเทศ
169/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 26, 30 ม.ค65 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
168/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ศุภณิช จันทร์สอง 26-28 ม.ค.65 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
166/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 2565 ขจร ตรีโสภณากร 26-29 ม.ค.65 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
161/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 2565 อรทัย คำสร้อย นิเทศ
160/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 24,28,31 ม.ค. 65 และวันที่ 4,7,11 ก.พ. 65 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
159/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 2565 คณะครุศาสตร์ 28 มค.65 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
158/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 24 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
154/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย งานวิจัย วช. อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
153/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 23 ม.ค.65 ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน
152/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 2565 เสรี ปานซาง 23-24,26,28,30-31 ม.ค.65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
151/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 2565 มานพ ชุมอุ่น 23,25 มค.65 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
150/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 23 ม.ค. 2565 ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล 25 ก.พ.65 การประชุมวิชาการออนไลน์
149/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 2565 ถนัด บุญัย / บุญรอด พวงลังกา 23-28 ม.ค.65 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
148/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 23 ม.ค. 2565 ทัศนีย์ ไชยฮ้อย อบรมระยะสั้นหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
142/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 2565 จินตนา สุวรรณมณี นิเทศ นักศึกษาสหกิจ
141/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ม.ค. 2565 ชาญ ยอดเละ / ชุติกาญจน์ ราชเนตร / สมศักดิ์ บุญแจ้ง 22 มค.65 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
140/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 2565 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / ศุภณิช จันทร์สอง / อุไร ไชยเสน / อัญมณี ภักดีมวลชน 22 มค.65 โรงแรงฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
139/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 ม.ค. 2565 สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา / ณัฐพร จาดยางโทน 21 มค.65 บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
138/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 2565 ภูริวัจฐ์ ชีคำ นิเทศ

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 49 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>