ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1677/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 2565 ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1676/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 2565 ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1675/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 มิ.ย. 2565 สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา / ณัฐพร จาดยางโทน 27 มิ.ย.-3 ก.ค.65
1674/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 27 มิ.ย. 2565 กองนโยบายและแผน
1672/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 27 มิ.ย. 2565 กนกวรรณ กะดีแดง 27-30 ก.ค.65 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
1671/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 27 มิ.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1670/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 2565 ชัยทัศน์ เกียรติยากุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1669/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 26 มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1667/2565 แต่งตั้งอาจารย์ท่ปรึกษาทางวิชาการทั่วไป (Mentor) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 รหัส 65 26 มิ.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
1666/2565 เปลียนแปลงคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 25 มิ.ย. 2565 นครินทร์ พริบไหว / วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ / ศุภกร ประทุมถิ่น
1664/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 2565 ประธาน คันจินะ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1663/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 2565 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1662/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 25 มิ.ย. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 25-26 มิ.ย.65
1657/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ 24 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1656/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษาแม่ริม๑ และหอพักนักศึกษาแม่ริม๒ 24 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1654/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ 30 มิ.ย.65 ณ โรงแรมแอทพิงค์นคร
1653/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65 รอลงนาม
1652/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1651/2565 รุ่งทิวา คนการณ์ 24 มิ.ย. 2565 รุ่งทิวา คนการณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1650/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 49 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>