ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
42/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 2565 สำนักหอสมุด 13-14 ม.ค.65 สัมมนาเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
41/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่า K โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย 10 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
39/2565 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 ม.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / กัลทิมา พิชัย 10-11 ม.ค. 65 (อธิการบดีเดินทางไปราชการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่)
38/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ม.ค. 2565 สุพจน์ บุญแรง 9-12 ม.ค.65 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (วิทยากร)
37/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ม.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา 8-9 ม.ค. 65 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
33/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ม.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 7-9 ม.ค.65 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
32/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ม.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 7-12 ม.ค.65 ราชการแม่ฮ่องสอน
31/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ม.ค. 2565 สิริพร คืนมาเมือง / สมศักดิ์ พรมจักร / ดารารัตน์ ศิริลาภา / จักรภานุ ไตรยสุทธิ์ / ภวัต ณ สิงห์ทร / ประไพ สุขดำรงวนา 8-9 ม.ค.65 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
29/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลางโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทย 06 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
26/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเคมี 06 ม.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในวิทยาลัยนานาชาติ 06 ม.ค. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ
23/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 06 ม.ค. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
19/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ม.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 7-9 ม.ค. 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ม.ค. 2565 ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล / ดรุชา รัตนดำรงอักษร / รินทร์ลภัส เกตุวีระพงค์ / พลากร กวางนอน / ศุทธนุช หทัยพิชิตชัย 6 ม.ค.65 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
15/2565 สทป. กั้ง จอง 05 ม.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
14/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ม.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 9-10, 16-17, 25-26, 31 ม.ค.65
13/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ม.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 5-6 ม.ค.65 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
8/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 5,6 มกราคม 65 ร่วมงานศพมารดาอาจารย์ประจักษ์ เข็มมุกด์ จังหวัดสุโขทัย
7/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 วทัญญู ศรีอุทัย นิเทศ
6/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ม.ค. 2565 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี นิเทศ

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 53 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>